Enova

Energieffektivisering i landbasert industri: Potensial tilsvarende 40 Alta-kraftverk i industrien

Pressemelding   •   feb 03, 2010 09:02 CET

Norsk landbasert industri har et teknisk potensial for å redusere sin energibruk med hele 17 TWh frem mot 2020. I tillegg kan rundt 10 TWh gjøres tilgjengelig gjennom utbygging av ekstern infrastruktur. Summen på 27 TWh tilsvarer rundt 40 Alta-kraftverk og innebærer en frigjøring av 29 prosent av industriens forventede energibruk i 2020.
- Funnene i studien vil være sentrale i Enovas videre utvikling av virkemidler på industriområdet, sier områdeleder Marit Sandbakk i Enova.

Den landbaserte industrien er landets største sektor innen energibruk og sto for 35 prosent av Norges totale energiforbruk i 2007. Norsk industri er blant verdens mest kraftintensive, drevet av aluminiumsindustrien, ferrolegeringsindustrien samt treforedling og kjemisk industri. I tett samarbeid med industrien selv tok Enova i 2009 initiativ til å gjøre en gjennomgang av potensialet for energieffektivisering i norsk industri.

5,1 TWh ”gratis”
Studien som nå foreligger dekker mer enn 95 prosent (76 TWh) av energibruken i norsk landbasert industri. De to største områdene som er identifisert, er at potensialet ved redusert bruk av primærenergi (elektrisitet, olje, gass og kull) utgjør 12 TWh og ekstern utnyttelse av spillvarme fra industrien kan stå for ytterligere 10 TWh. Realisering av spillvarmepotensialet krever tilstrekkelig etterspørsel og infrastruktur utenfor industrien.
- En viktig del av potensialet er de 5,1 TWh som hindres av mangel på kompetanse og oppmerksomhet rundt energieffektivisering. Dette er så og si gratis energi som ligger hurtig tilgjengelig bare man får den nødvendige kunnskapen, understreker Sandbakk.

Potensialet kan innfris dersom industrien forbedrer sitt spesifikke energibruk med 3,1 prosent årlig frem til 2020. Den totale kostnaden vil være på om lag 33 milliarder kroner. Av dette utgjør de lønnsomme tiltakene som ikke krever ekstern
infrastruktur et investeringsbehov på 11 milliarder kroner.

Fem fundamentale barrierer hindrer i dag realisering av det totale potensialet:
• Manglende bevissthet og kompetanse
• Manglende ekstern infrastruktur,
• Umoden teknologi
• Begrenset tilgang på kapital
• Manglende bedriftsøkonomisk attraktivitet

Studien, som er gjort i nært samarbeid med industrien, er utført av McKinsey & Company på vegne av Enova.

Rapporten presenteres torsdag 4. februar i forbindelse med Energiuka som arrangeres hos Radisson SAS Scandinavia Hotell (i Holbergs gate) i Oslo kl 0850.

Last ned rapporten via lenken under.
Kontaktperson:
Områdeleder Marit Sandbakk
Mob 470 12 326

Statsforetaket Enova eies av Olje- og energidepartementet og er etablert for å fremme en klimavennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge.
Målet er at det skal bli enklere for husholdninger, næringsliv og offentlige virksomheter å velge enkle, energieffektive og klimavennlige løsninger.
For mer informasjon og gratis råd om energiomlegging, se www.enova.no eller ring Enova Svarer på tlf. 800 49 003