Utenriksdepartementet

EØS-penger til helse og forskning i Tsjekkia

Pressemelding   •   jun 16, 2011 12:28 CEST

Avtalen om nye EØS-midler til Tsjekkia er klar. Miljø, helse, forskning og barn er blant hovedsatsingsområdene.

– Norge ønsker å styrke samarbeidet med Tsjekkia gjennom EØS-midlene. Ønsket er gjensidig. Flere nye samarbeidsprogrammer med norske partnere vitner om det, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

Avtalen gjelder fram til 2014, og ble underskrevet i Praha i dag. Bidraget er på i overkant av 1 milliard kroner (131,8 millioner euro). Norske og tsjekkiske partnere skal samarbeide innen sektorer som er særlig viktige for Norge.

Norges Forskningsråd er programpartner for forskningssamarbeidet mellom Tsjekkia og Norge (12,5 millioner euro). Samarbeidet skal bidra til å øke den vitenskapelige produksjonen og hjelpe Tsjekkia til å nærme seg EUs mål om å bruke 3 prosent av BNP (brutto nasjonalprodukt) på forskning og utvikling.

Samtidig er Senter for internasjonalisering av høgre utdanning i Bergen engasjert for å utveksle studenter og ansatte mellom utdanningsinstitusjoner i Tsjekkia og giverlandene. 

Miljø er et annet prioritert område. Direktoratet for naturforvaltning er engasjert for å hjelpe Tsjekkia å ivareta biologisk mangfold (18,42 millioner euro) i særlig viktige verneområder. Samtidig er 7 millioner euro øremerket forskning og utvikling på karbonfangst og lagring. 

Helsesatsingen er også stor (19,1 millioner euro). Folkehelseinstituttet er norsk programpartner. Et av målene er å bidra til å sikre lik tilgang til helsetjenester. Minst 40 prosent av støtten skal gå til prosjekter innen mental helse.

Det satses på prosjekter rettet mot barn og unge innenfor en rekke sektorer. Et eget program (4,3 millioner euro) skal bidra til å bedre livskvaliteten for barn og unge voksne i risikosonen. Et eget fond for frivillige organisasjoner (NGO-er) skal også prioritere prosjekter som kommer barn og unge til gode. Fondet er på 9,8 millioner euro og er et av de største NGO-fondene EØS-midlene finansierer.

Norsk Kulturråd er engasjert som programpartner for å bidra til å løfte fram kulturelt mangfold. Å styrke bevisstheten rundt det flerkulturelle samfunnet og integrering av rom-folket er en utfordring i Tsjekkia. Dette skal derfor prioriteres spesielt innenfor flere programområder.

Pressekontakt: Seniorrådgiver Christian Grotnes Halvorsen, +47 481 53 748