EOS-utvalget

EOS-utvalgets kjennskap til Etterretningstjenestens organisasjon og oppgaver

Pressemelding   •   feb 09, 2011 10:34 CET

EOS-utvalget har fått fyllestgjørende innsyn i og kunnskap om Etterretningstjenestens organisasjon og oppgaver i inn- og utland, også når det gjelder menneskebasert innhenting (HUMINT). Utvalget er tilfreds med det innsyn som er gitt, og har ikke funnet grunn til å kritisere virksomheten.

På bakgrunn av oppslag i media den siste tiden om det som omtales som ”spiongruppen E-14”, som en del av Etterretningstjenesten, har EOS-utvalget sammenholdt de opplysninger utvalget har fått fra E-tjenesten med det som nå har kommet frem.

Utvalget kan bekrefte at det har vært kjent med det som benevnes som ”E-14”, uten at det har gitt grunnlag for oppfølging overfor E-tjenesten i form av kritikk fra utvalgets side.

På generelt grunnlag vil utvalget understreke at det gjennom årene regelmessig har fått tilfredsstillende orienteringer fra E-tjenesten om tjenestens organisasjon og hvilke oppgaver ulike avdelinger og seksjoner i tjenesten er tillagt. Dette gjelder også såkalt HUMINT-virksomhet, som tjenesten senest i mars 2010 ga utvalget en redegjørelse om. Utvalget har blant annet blitt holdt oppdatert hver gang det har vært gjort organisasjonsmessige endringer på dette feltet, eller det har skjedd endringer i tillagte arbeidsoppgaver. I forbindelse med inspeksjoner i Etterretningstjenestens arkiver og registre, får utvalget innsyn i saker knyttet til hele Etterretningstjenestens virksomhet.

Utvalget skal etter kontrolloven ikke søke mer omfattende innsyn i graderte opplysninger enn det som er nødvendig ut fra formålet med kontrollen, som særlig er rettet inn mot individets rettssikkerhet. For E-tjenesten innebærer dette spesielt kontroll av at tjenesten ikke overvåker norske borgere på norsk territorium. Videre skal utvalget iaktta hensynet til kildevern og vern av opplysninger mottatt fra utlandet. Det innebærer i praksis at utvalget ikke ber om å få opplyst kilders identitet, noe som heller ikke anses nødvendig ut fra utvalgets kontrolloppgave.

E-tjenestens HUMINT-virksomhet er sensitiv og sikkerhetsgradert på høyt nivå. Utvalget kan på grunn av dets taushetsplikt ikke gå nærmere inn på hvilke detaljer det har kunnskap om når det gjelder denne virksomheten. Det presiseres likevel at de orienteringene utvalget har fått på området, ikke har gitt grunnlag for kritikk av E-tjenesten.

Pressekontakt:
Ole Henrik Brevik Førland , tlf. 23 31 09 37