Utlendingsdirektoratet (UDI),

Etablering av retursentre

Pressemelding   •   nov 09, 2010 10:56 CET

UDI planlegger en omlegging av mottakssystemet i 2011, ved å gi alle beboere med endelig avslag på asylsøknad et botilbud i retursenter.

I et brev til Justis- og politidepartementet utreder UDI en ny innkvarteringsordning for beboere med endelig avslag i form av retursentre.

En innføring av retursentre vil innebære at alle personer som får endelig avslag, med unntak av enslige mindreårige, vil miste plassen sin i ordinært mottak og i stedet tilbys plass i et retursenter.

- Målet er at alle personer med endelig avslag skal motiveres til å reise hjem frivillig. Vi ønsker på denne måten å alminneliggjøre at asylsøkere med endelig avslag skal reise hjem, sier direktør Ida Børresen.

Etablering i løpet av 2011

UDI planlegger å etablere et tilstrekkelig antall retursentre i løpet av 2011 ved å lyse ut driften i flere omganger. Alle eksisterende mottak vil få mulighet til å legge inn tilbud i konkurransene.

-       Hvor sentrene skal lokaliseres er for tidlig å si, men vi ser for oss at ordinære mottak kan bli omdannet til retursentre. Vi håper å ha de første retursentrene i drift i løpet av mai 2011, forteller Børresen.

Mellom 3300 og 3400 personer i målgruppen befinner seg i mottakssystemet i dag. Med en størrelse tilsvarende ordinære mottak på mellom 100 og 200 plasser, vil det bli behov for rundt 30 retursentre.

Meningsfylt hverdag


Retursentrene vil ligne på ordinære mottak både når det gjelder standard, bemanning, aktivitetsnivå og beboersammensetting. Som på ordinære mottak vil beboerne også ha ansvar for å kjøpe inn og lage sin egen mat. Forskjellen vil være en større og gjennomgående oppmerksomhet rettet mot retur, samtidig som integreringsperspektivet faller bort.

Alle retursentrene skal arrangere tidsbegrensede kvalifiseringskurs som er praktisk rettet mot arbeidsmuligheter i beboernes hjemland.

-       Ved å gi beboerne en meningsfylt hverdag bestående av returrettede aktiviteter, kvalifiseringskurs og informasjon, tror vi at flere blir motivert til å reise hjem frivillig, sier Børresen.

NTNUs forskningsrapport

En ny ordning med retursentre har bakgrunn i NTNUs forskningsrapport ”Avviste asylsøkere og ventemottaksordningen” og UDIs egne erfaringer, som viser at en svært nøktern standard og lite aktiviteter ikke har bidratt til at flere velger hjemreise.

I 2011 vil UDI prioritere veiledning og opplæring av ansatte på retursentrene, for å sikre at sentrene får den nødvendige kompetansen.

Les hele brevet fra UDI til Justis- og politidepartementet her