Statens landbruksforvaltning, SLF

Europa har beskjedne forventninger til markedet for storfekjøtt

Pressemelding   •   feb 26, 2010 15:23 CET

Prisen i det europeiske markedet for storfekjøtt falt i 2009, og det forventes ikke større endringer i 2010. Produksjonen og etterspørselen avtok i EU, mens importen økte. I svinekjøttmarkedet er det stabile volum og forventning om mindre prisøkninger.

Produksjonen av oksekjøtt gikk ned i EU i 2009. Det gjorde også etterspørselen etter storfekjøtt som følge av finanskrisen, hvilket ga seg utslag i reduserte priser. Det svake melkemarkedet bidro til intensivert slakting av ku i perioder, hvilke ga ytterligere prisreduksjoner.

Samtidig har det vært rikelig tilgang på svinekjøtt og fjørfekjøtt, noe som også har gjort sitt til å dempe interessen og betalingsvilligheten for storfekjøtt. Produsentprisene på storfeslakt har derfor vært klart lavere i 2009 enn de relativt gode prisene i 2008. Størst har prisfallet vært for de kategoriene av storfeslakt som tradisjonelt har dårligst avregning.

Beskjedne forventninger
Utsiktene for 2010 er en fortsatt svak nedgang i produksjonen i EU, samtidig som nedslakting av melkekyr i enkelte land må forventes å bli noe mer moderat i år da melkemarkedet ser ut til å ha bedret seg noe. Importen til EU kan stige litt. Forbruket er forventet å stagnere.

Det har vært et godt marked for oksekjøtt de første månedene i 2010, med redusert tilgang og prisøkninger. En medvirkende årsak til denne utviklingen er redusert import til EU fra Argentina, som opplever redusert produksjon og prisøkning.  Samtidig har EUs egen produksjon eller import fra andre land foreløpig ikke erstattet tilførslene fra Argentina. 

Hvorvidt situasjonen i Argentina vedvarer, samt andre lands evne til å erstatte disse volumene inn til det europeiske markedet, vil påvirke den videre markedsutviklingen. Om importen ikke erstattes av andre volum vil det kunne innebære økte priser i EU. Den argentinske regjeringen har grepet inn i et forsøk på å redusere de kraftige prisøkningene.

Stabil prisutvikling
Utviklingen i produsentprisene for storfe i Tyskland, Danmark, Finland og Norge er gjengitt i figuren nedenfor. Selv om prisfallet har vært mer markert for kuslakt og biprodukter, viser figuren at også okseprisene falt i løpet av 2009. I 2010 har prisene foreløpig hatt en stabil utvikling. Over tid viser imidlertid figuren at Finland går tilbake til å ligge lavest priset etter å ha ligget relativt høyere gjennom store deler av 2009.


Figuren viser prisutviklingen i produsentprisene for storfekjøtt i Danmark, Tyskland, Finland, samt Norge. I perioder med administrativt nedsatt toll, er det disse landene vi vanligvis importerer fra. Prisene kan ikke sammenlignes direkte med norske priser, men tilsvarer noenlunde oppgjørspris til bonde.
Kilde: Europa-kommisjonen og Nortura.
Alle prisene er ”ung okse O”. O referer seg til EUROP-skalaen. O3 for dansk, tysk og finsk vare, O2 for norsk vare. Tallet henspeiler på fettprosenten, som er noe større for prisene gjengitt ute enn hva den norske prisen referer til. Ved sammenligning av priser mellom de ulike landene bør man være oppmerksom på forskjeller mellom landene mht. sammensetning av dyr, former for nasjonal støtte og grad av avregning etter kvalifiseringsskalaen. Prisene fra Europa-kommisjonen er pris inn til slakteri, og inkluderer dermed frakt, mens prisene fra Nortura er oppgjørsprisen til bonden (avregningspris + omsetningsavgift).


Reduserte priser på storfekjøtt i Norge
I Norge ble produsentprisen satt ned en drøy krone ved nyttår, for siden å bli justert noe opp igjen i slutten av januar. Både engros- og produsentprisen settes opp med 50 øre fra 1. mars. Samlet sett for 1. halvår 2010 har Nortura fastsatt en gjennomsnittlig engrospris som ligger en krone under snittet for 2. halvår 2009. Etter en noe krevende høst i det norske storfekjøttmarkedet, har det stort sett stabilisert seg, og reguleringslageret er bygd noe ned.

Det merkes imidlertid at de 2700 tonnene med storfekjøtt som kan tas tollfritt inn fra Namibia og Botswana i sin helhet ble tatt inn på årets første virkedag. Volumet i seg selv innebar ingen overraskelse, men tidligere har denne importen blitt spredd over større deler av året. Importen bestod av 60 prosent produksjonskjøtt og 40 prosent biff/filet, og har en importpris som ligger ca. 45 og 60 prosent under norsk prisnivå.

Forventning om økte priser for europeisk svinekjøtt
Også i svinekjøttmarkedet har det vært prisreduksjon i løpet av 2009. I 2010 er det derimot håp om noe økning i prisene. EUs produksjon forventes å være stabil, og etterspørselen hos forbrukeren forventes også å holde seg stabil. Redusert produksjon i Nord-Amerika, og en forventing om en generelt bedre økonomisk situasjon i verdensøkonomien, gir imidlertid danskene forventing om at det internasjonale markedet kan stabilisere seg og at prisene kan ta seg noe opp.

For øyeblikket er det generelt god balanse mellom produksjon og etterspørsel i det europeiske markedet. Prisene har økt noe på skinke og bog, mens kam og sidestykker har noe redusert pris. Svinekjøttmarkedet i Asia er stabilt.

Overskudd av svin i det norske markedet
Siste års utvikling i produsentprisene for svin er gjengitt i figuren nedenfor. Etter lave priser inn mot jul har prisene gått noe opp igjen både i Danmark og i Norge. Større prisøkninger er nok ikke å forvente i det norske markedet, som for tiden preges av et mindre overskudd. Det var behov for å ta i bruk reguleringseksport av svinekjøtt i 2009. Omsetningsavgiften ble satt opp fra 60 til 70 øre i slutten av desember, og det er forventet et overskudd i 2010 på 3400 tonn i følge januarprognosene fra Nortura.


Figuren viser prisutviklingen i produsentprisene for svinekjøtt i Danmark og Norge. Danmark er blant verdens største eksportører av svinekjøtt.
Kilde: Europa-kommisjonen og Nortura
Forklaring til prisene: Norsk pris er Norturas er oppgjørspris til bonden (avregningspris + omsetningsavgift). Utvalgte vare er svin klasse E, 73,1-75,0 kg. Internasjonal svinepris er pris inn til slakteri, EU-kommisjonens noterte markedspriser for svin av klasse E i Danmark.

 

Kontaktperson:
Seniorrådgiver Anne Thorine Lundstein, tlf. 24 13 11 22