Forskningsrådet

Evaluering av rettsvitenskapelig forskning i Norge

Pressemelding   •   des 23, 2009 08:57 CET

Internasjonal publisering gir mulighet for dialog med verdens fremste forskere. Slik dialog bidrar til å heve forskningens kvalitet. Divisjonsstyret for vitenskap understreker at dette også gjelder rettsvitenskap og forskning innenfor andre fag og disipliner som har Norge og norske forhold som sitt studieobjekt.

Fagevalueringer er en vedtektsfestet oppgave for Forskningsrådet. I 2008 vedtok Divisjonsstyret for vitenskap mandat for evalueringen av rettsvitenskapelig forskning i Norge. Det ble oppnevnt et nordisk evalueringspanel. Divisjonsstyret behandlet sluttrapporten fra evalueringspanelet på møtet 16. desember 2009. Evalueringspanelets leder, professor Palle Bo Madsen, Aarhus Universitet, og panelets faglige sekretær Per Hetland, NIFU STEP, deltok under diskusjonen.

Den positive betydningen av nasjonal og internasjonal fagfellevurdert publisering for forskningens kvalitet og relevans ble et hovedtema i diskusjonen. Dette gjelder også norsk rettsvitenskapelig forskning. Muligheter og utfordringer knyttet til ekstern finansiering av forskning ble også drøftet. Divisjonsstyret argumenterte for at nasjonal og internasjonal konkurranse om prosjekter kan virke kvalitetsfremmende for den rettsvitenskapelige forskningen. På den annen side: Brukerstyrte oppdrag vil kunne være en avsporing for forskningen.

Det nordiske evalueringspanelet gir en gjennomgående positiv vurdering av norsk rettsvitenskapelig forskning, men viser til at noen fagmiljøer er små og dermed sårbare. Etter panelets vurdering er andelen ekstern finansiering høy og til dels svært høy. Dette kan begrense mulighetene for kontinuitet og progresjon i kompetanseoppbyggingen. Panelet anbefaler derfor at en del av den eksterne finansieringen konverteres til grunnbevilgning, og at mer av den eksterne finansieringen gis som frie midler, ikke som oppdrag.

Evalueringsrapporten er et omfattende og grundig dokument. Den gir en god kartlegging av rettsvitenskapelig forskning i Norge basert på de største fagmiljøene. Rapporten reflekterer over viktige observasjoner. Det gis både miljøspesifikke og generelle vurderinger og anbefalinger knyttet til organisering, rekruttering, publisering, og internasjonalisering.

Divisjonsstyret for vitenskap mener rapporten vil være et godt grunnlag for fagmiljøenes oppfølging av de anbefalingene som er gitt. Divisjonsstyret hadde imidlertid ønsket at evalueringspanelet var tydeligere i sine råd til de faglig sett svakeste miljøene, og la større vekt på verdien av publisering i fagfellevurderte vitenskapelige tidsskrifter. Forskningsrådet vil bruke rapporten i sitt videre arbeid for norsk rettsvitenskapelig forskning.