Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

Evalueringen av førskolelærerutdanningen

Pressemelding   •   sep 20, 2010 15:44 CEST

Norsk førskolelærerutdanning er i perioden 2008-2010 blitt evaluert av NOKUT på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Rapportene fra evalueringen ble overlevert Kunnskapsdepartementet ved statsrådene Tora Aasland og Kristin Halvorsen på sluttkonferansen i dag, hvor også resultater og anbefalinger ble presentert og diskutert.

Evalueringen, som ble foretatt av en sakkyndig komité med støtte fra NOKUT, omfatter alle de 20 institusjonene som tilbyr førskolelærerutdanning: tre universiteter, tre private og 14 statlige høgskoler. Evalueringens formål har vært å fremskaffe best mulig kunnskapsgrunnlag for videre utvikling av utdanningen.

Den sakkyndige komiteen fremmer en rekke forslag til forbedringer og tiltak overfor utdanningsinstitusjonene og departementet. NOKUT vil for egen del også arbeide videre med rapporten.

Institusjonell kvalitet - status:

Førskolelærerutdanningen synes å ha lav status i ledelsen ved de fleste utdanningsinstitusjonene. Forskning på barnehagesektoren utgjør beskjedne seks prosent av utdanningsforskningen, og mesteparten av forskningen har preg av å være utviklingsarbeid.

Fagpersonale:

Førskolelærerutdanningene fremstår som trauste utdanninger, med erfarne, dedikerte og dyktige faglærere, som i liten grad blir tilgodesett med de ressurser som er nødvendig for faglig kompetanseutvikling og forsknings- og utviklingsarbeid.  Ved mange institusjoner er de faglig ansattes kompetanse relativt lav.

Studentene:

Studentene som blir tatt opp til førskolelærerutdanningen har markert færre karakterpoeng enn studentene ved allmennlærer-, sykepleier- og ingeniørutdanningene (som NOKUT tidligere har evaluert). Studentene bruker relativt lite tid på studiene, men ca. 60 % gjennomfører likevel på normert tid og strykprosenten er lav.  Studentene er overveiende fornøyde med utdanningen, og særlig med praksisopplæringen. Nyutdannede kandidater begynner i større grad enn tidligere å jobbe i barnehage. Det er fortsatt få menn som tar førskolelærerutdanning, men andelen øker.

Utdanningens innhold og kvalitet:

Komiteen mener at førskolelærerutdanningen er god, men at kvaliteten varierer mellom institusjonene. Det er påvist alvorlige svakheter ved utdanningen ved noen institusjoner.  Mange studenter og lærere påpekte at effektivisering kan oppnås ved økt studieinnsats, noe som også vil gi plass til nytt innhold i utdanningen. Komiteen mener at utdanningen av faglige grunner bør være på masternivå. Flertallet mener at en treårig bachelorutdanning pluss kompetansegivende videreutdanning er en god løsning, men at det settes i gang et forsøk med en femårig helhetlig mastergradsutdanning

Fotos fra overleveringen av rapporten vil snart være tilgjengelig på NOKUTs nettside.

Kontakt: Gunhild Hagesæther, leder av sakkyndig komité, tlf 920 41 518

Runar Todok, kommunikasjonssjef NOKUT, tlf 909 12 510

Kontaktperson(er):

Informasjonssjef - Runar Todok Telefon:90912510 Mobil:90912510 E-post:rto@nokut.no

Lenker

Vedlegg