KLP

Færrest uføre på Vestlandet

Pressemelding   •   feb 20, 2014 13:25 CET

Vestlandet kommer best ut når det gjelder antall uføre, med en uføreandel på ti prosent. Det er under landsgjennomsnittet på 12 prosent, viser KLPs uføreanalyse fra 2013. Samtidig er stadig flere i jobb etter fylte 62 år.

Rogaland er det fylket som kommer best ut når det gjelder antall uføre, viser en analyse KLP har gjennomført blant sine medlemmer i kommunene. Der er uføreandelen bare ni prosent, mens snittet på landsbasis ligger på 12 prosent. Sogn og Fjordane kommer nest best ut når det gjelder antall uføre. Der er andelen uføre på ti prosent, det samme som i Hordaland, viser KLP-analysen.

Høyest uføreandel i Nord-Norge
Uføreanalysen viser at det er store regionale forskjeller. På Vestlandet er det en gjennomsnittlig uføregrad på om lag ti prosent, mens i Troms, Nordland og Finnmark ligger uføregraden på henholdsvis 14, 15 og 18 prosent.

I snitt blant de mellom 62-66 år var 32 prosent uføre i 2013, mens 24 prosent tok ut AFP.

- Det er imidlertid en klar sammenheng mellom hvor mange som går på uførepensjon og hvor vanlig det er å tidligpensjonere seg. I de fylkene der det er hyppig bruk av AFP er det jevnt over lavere uttak av uførepensjon. Kostnadene knyttet til uførepensjon og AFP må derfor ses i sammenheng, sier leder for seksjon for Næringspolitikk og analyse i KLP, Morten Gjelstad.


Flere eldre i arbeid
Ansatte i kommunal sektor jobber stadig lengre, mens uttak av tidligpensjon faller, viser KLP-analysen. Det betyr at en stadig økende andel av de som er mellom 62 og 67 år er i arbeid.

Ved 66-års alder var 30 prosent i arbeid i 2013, det er en oppgang fra 28 prosent i 2012. Blant 64-åringer var 50 prosent i arbeid ifjor, opp fra 40 prosent i 2009. Uttaket av AFP sank fra 25 prosent blant 64-åringer i 2009 til 20 prosent i 2013. 


Flere uføre kvinner
Kvinner i alle aldersgrupper har atskillig høyere uføreandel enn menn.

- Ved 60-års alder er 30 prosent av kvinner og 19 prosent av menn uføre. Samtidig er det flest kvinner som benytter seg av gradert uførepensjon, sier Gjelstad.

6 av 10 nye uføre er over 50 år. 3 av 4 av de som ble uføre i 2009 var fortsatt helt eller delvis uføre ved utgangen av fjoråret, mens ti prosent er tilbake i arbeid. Andelen nye uføre blant KLP-medlemmene har sunket fra to prosent i 2009, til 1,6 prosent i 2013 blant 60–64-åringene.

Øker med alder
I aldersgruppen 40-44 år er uføregraden fem prosent, mens blant de mellom 55 og 59 år er uføregraden 16 prosent på landsbasis. I aldersgruppen 60-61 år er det 21 prosent som er uføre. Blant KLPs medlemmer er det under én prosent uføre under 30 år.

For ytterligere informasjon:
Leder seksjon for Næringspolitikk og analyse i KLP, Morten Gjelstad
Telefon: 918 13 447
E-post: Morten.Gjelstad@klp.no

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er Norges største livsforsikringsselskap. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter både i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte. KLP-konsernet har en forvaltningskapital på 375 milliarder kroner.