Norsk Sykepleierforbund

Fare for inngripen i sykepleieres privatliv

Pressemelding   •   sep 15, 2010 16:31 CEST

Helse- og omsorgsdepartementet har ute på høring et forslag om å endre helsepersonelloven slik at helsepersonell vil få et forbud om å drikke alkohol åtte timer før de skal på jobb. Norsk Sykepleierforbund mener forslaget legger opp til å kunne gripe inn i sykepleieres privatliv, i deres fritid, uten å kunne vise til gevinsten av dette – ei heller hvordan det praktisk skal gjennomføres.
- Det er viktig å understreke at Sykepleierforbundet er enig med departementet i at det er bekymringsfullt at helsepersonell som jobber med pasienter har problemer med rus. Det har heldigvis ikke vært mange slike saker, men en sak er en for mye, sier forbundsleder Lisbeth Normann i en kommentar.
- Nettopp fordi vi tar dette så alvorlig, har Sykepleierforbundet hatt policy på 0 toleranse på bruk av rusmidler av ulik slag.
I høringssvaret til departementet skriver Sykepleierforbundet blant annet at departementet ved dette forslaget sammenlikner helsepersonell med yrkessjåfører, og dermed åpner opp for å kunne komme på jobb med 0,2 promille alkohol i blodet.
- Vi ønsker å beholde 0 toleransen, og mener dette er godt nok ivaretatt i dagens helsepersonellov. Samtidig gjør arbeidsmiljøloven det mulig for arbeidsgiver å teste ansatte ved mistanke om misbruk, sier Normann.

Normann stiller seg undrende til hvordan testing av ansatte utenfor arbeidstid faktisk skal kunne foregå.
- Dersom en ansatt blir tatt i å stjele medikamenter på arbeidsplassen, er dette en politisak og politiet kan ransake hjemmet. Men hvem skal komme hjem og ta en blodprøve? Kolleger? Leder? Politiet? Vi mener dette er en alvorlig inngripen i ansattes private sfære.

Normann savner imidlertid at arbeidsgivers ansvar blir poengtert i høringsnotatet.
- Det er arbeidsgiver som har ansvar for å ha system for å følge opp de mulighetene som ligger i Helsepersonellov og arbeidsmiljøloven. Og det er leders ansvar å gripe inn ved mistanke, koble på AKAN og ha andre rutiner når det avdekkes at ansatte har et rusproblem. Her må det en holdningsendring til, sier hun.