Statistisk sentralbyrå SSB

Finansinstitusjoner, 3. kvartal 2009 Nedgang i utlån fra finansinstitusjonene

Pressemelding   •   des 14, 2009 10:51 CET

Finansinstitusjonenes utlån har det siste kvartalet blitt redusert med 0,5 prosent til 3 787 milliarder kroner. Utlån til publikum har i samme periode blitt redusert med 0,1 prosent til 3 155 milliarder.

I 3. kvartal har bankene redusert utlånene sine med 3,7 prosent til 2 398 milliarder kroner. Mye av nedgangen i utlån fra bankene skyldes overføring av lån fra banker til kredittforetak samt tiltakene i forbindelse med finanskrisen.

Finansieringsforetakene hadde en økning i utlån til publikum på 7,4 prosent det siste kvartalet. For bankene ble utlån til publikum redusert med 3,1 prosent til 2 017 milliarder kroner.

Tilpasning til finanskrisen

Den store økningen i utlån til publikum for finansieringsforetakene og nedgangen i utlån for bankene skyldes overføring av lån fra banker til kredittforetak. I tillegg er det etablert nye kredittforetak i forbindelse med det nye regelverket for obligasjoner med fortrinnsrett og tilpasning til myndighetenes tiltak mot finanskrisen. Tolvmånedersveksten i finansieringsforetakenes utlån til publikum var om lag 39 prosent og utgjorde 881 milliarder kroner ved utgangen av 3. kvartal 2009.

Rentemarginen øker

Ved utgangen av 2. kvartal 2009 var rentemarginen 2,49 prosent, 0,28 prosentpoeng høyere enn på samme tid i fjor. Fra forrige kvartal ble rentemarginen økt med 0,01 prosentpoeng.

Større beholdning av verdipapirer

Finansinstitusjonenes plasseringer i verdipapirer var balanseført til 1 864 milliarder kroner ved utgangen av 3. kvartal 2009, 6 prosent høyere enn i forrige kvartal. Tolvmånedersveksten i finansinstitusjonenes plasseringer i verdipapirer var nærmere 37 prosent ved utgangen av 3. kvartal 2009.

Beholdningen av aksjer, andeler og grunnfondsbevis har økt med 5,8 prosent, mens beholdningen av obligasjoner har økt med 31 prosent de siste 12 månedene. Obligasjoner utgjør fortsatt den største delen av den samlede verdipapirbeholdningen med en andel på 63 prosent, mens tilsvarende andel for aksjer, andeler og grunnfondsbevis var 24 prosent.

Økt forvaltningskapital

I løpet av de siste 12 månedene har samlet forvaltningskapital for finansinstitusjoner steget med 10 prosent til 6 533 milliarder kroner. Økningen kan hovedsakelig tilskrives bankene hvor forvaltningskapitalen vokste med 7,9 prosent. Til sammenligning steg forvaltningskapitalen i forsikringsselskapene og finansieringsselskapene med henholdsvis 5,7 og 26,3 prosent. Bankene befester dermed sin posisjon som de ledende finansinstitusjonene i Norge, målt etter andel av den totale forvaltningskapitalen.

Forvaltningskapital og utlån til publikum fra finansinstitusjonene. 3. kvartal 2008-3. kvartal 2009. Milliarder kroner

Tabell; http://www.ssb.no/finansinst/