Norsk institutt for skog og landskap

Finn verneområder med skog

Pressemelding   •   des 15, 2011 10:03 CET

Genressurssenteret ved Skog og landskap lar deg nå finne verneområder med skog i ditt nærområde. Du kan også søke etter verneområder med spesifikke treslag.

2011 har stått i skogens tegn: FN  proklamerte dette som det internasjonale skogåret. Dette for å øke bevisstheten rundt viktigheten av bærekraftig forvaltning av skog, skogsvern og skogutvikling som en ressurs for dagens og fremtidens generasjoner.

Verneområdene i Norge bidrar til bevaring av genressurser hos en rekke treslag, og Genressurssenteret ved Norsk institutt for skog og landskap har samlet verneområder med skog i en database som det nå lanseres en helt ny internettløsning for. I databasen «Verneområder i skog» er det enkelt å søke opp verneområder i skog. Søk kan gjøres på verneområdets navn, filtreringer kan gjøres på fylke og kommune nivå. Er du interessert i barskog, edellauvskog og barlind/kristtorn sorteres dette ved et enkelt tastetrykk, vil du søke opp hvilke verneområder som har spesielle treslag kan du gjøre det. Verneområdene kan også sorteres på vernedato, areal eller meter over havet.

I databasen ligger det over 760 verneområder med skog, i alt 3 618 785 dekar vernet skogareal (tall fra 2010) som brukere kan søke seg gjennom. I databasen ligger både naturreservater, nasjonalparker, landskapsvernområder og skog som er administrativt vernet. Databasen er koblet opp til Naturbasen hos Direktoratet for naturforvaltning (DN) slik at detaljert informasjon om verneområdet, kart og verneforskrift kan hentes ut. 

For skogtrær er bevaring i skogen den viktigste formen for bevaring av skogtregenetiske ressurser. I Genressurssenteret sin database, ligger også Genressursreservater for utvalgte treslag. Et utvalg av norske naturreservater er blitt valgt ut til å inngå i et europeisk nettverk av verneområder.  For at disse verneområdene skal fungere som genressursreservater for de utvalgte artene er det spesielt viktig at forvaltning og skjøtselsplaner tar hensyn til treslaget sin utbredelse og mulighet til foryngelse. Dette vil Genressurssenteret følge opp gjennom samarbeid med DN og de aktuelle fylkene.

For en del arter er det dårlig overenstemmelse mellom det aktuelle treslags utbredelse og den geografiske fordelingen av verneområder hvor arten inngår. Databasen er et viktig verktøy for å få oversikt over hvilke treslag som er vernet hvor. Det vil gjøre det enklere for forvaltningen å få oversikt over hvilke arter, og hvilke områder som burde prioriteres, for å ta vare på treslag sine genetiske ressurser. Genressurssenteret vil følge opp arbeidet som er gjort med databasen gjennom å spille inn treslag og lokaliteter til forvaltningen som det er nødvendig å ha ekstra fokus på i bevaringen av deres genetiske ressurser.

Kontaktpersoner:

Avdelingsdirektør - Nina  Hovden Sæther: Telefon: 64949055 E-post: nina.sather@skogoglandskap.no

Lenker