Kunnskapsdepartementet

Flere lærere i grunnskolen

Pressemelding   •   des 11, 2009 16:45 CET

Det blir flere lærere i grunnskolen, men økningen er moderat. Foreløpig beregnede GSI-tall for inneværende skoleår viser at antallet lærerårsverk har økt med 785 siden fjoråret. Tallene viser samtidig at gruppestørrelsen er stabil: 13,66 elever per lærer, mot 13,7 for ett år siden.

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen er fornøyd med at antallet lærerårsverk øker, men synes likevel økningen burde vært større:

- Sett i forhold til den økte ressursinnsatsen som regjeringen la inn i fjor, burde økningen vært større. Dette viser at forslaget i den nye regjeringserklæringen om en egen ressursnorm for å sikre økt lærerdekning der ressursinnsatsen i dag er lav, er nødvendig.

Hun viser også til at regjeringen de siste årene har satset systematisk på tidlig innsats i skolen. Som et ledd i dette ble det fra høsten 2009 innført en kommunal plikt i Opplæringsloven til tidlig innsats i norsk eller samisk og matematikk på 1.-4. årstrinn gjennom særlig høy lærertetthet. Denne satsingen på tidlig innsats gjenspeiles i liten grad i økningen i antall årsverk. Gruppestørrelsen for 1.-4. trinn går likevel ned fra 13,23 til 13,12 elever per lærer.

Også når det gjelder gruppestørrelse 2, der timer til spesialundervisning er holdt utenfor, viser GSI-tallene  for 1.-10. trinn stabilitet, med 16,84 elever per lærer både i år og i fjor.

GSI-tallene (fra Grunnskolens informasjonssystem) er foreløpige og bygger på innrapportering fra kommunene til Statistisk sentralbyrå. Endelige tall vil foreligge våren 2010. En nærmere gjennomgang av tallene for de registrerte årsverkene for undervisningspersonale, viser at disse ikke holder tilfredsstillende kvalitet. Tallene kan derfor ikke sammenlignes bakover i tid. Dette er bakgrunnen for at Utdanningsdirektoratet har gjort en beregning av antall årsverk i grunnskolen, både for skoleåret 2009-2010 og for de foregående årene. Foreløpige GSI-tall 2009