Kunnskapsdepartementet

Førskolelærerutdanningen må forbedres

Pressemelding   •   sep 21, 2010 09:16 CEST

En evaluering av førskolelærerutdanningene viser at kvaliteten i dag ikke er slik den burde være. - Jeg forventer at institusjonene nå tar tak i utfordringene, men det er tydelige behov også for en nasjonal innsats. Kunnskapsdepartementet vil ha en aktiv rolle i oppfølgingen, sier statsråd for forskning og høyere utdanning Tora Aasland.

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)  har evaluert førskolelærerutdanningene på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Evalueringen ble overlevert de to statsrådene Tora Aasland og Kristin Halvorsen i dag. NOKUT oppsummerer  med at førskolelærerutdanningen i Norge holder mål, men at variasjonene er store.

-  Evalueringen vil bli nyttig når vi nå skal utarbeide en helhetlig plan for kompetanseutvikling for ansatte i barnehagesektoren. Det er positivt at både studenter og ansatte uttrykker at de ønsker en endring i utdanningene. Det er et godt utgangspunkt for endring, sier Tora Aasland.

– Førskolelæreren er barnehagens viktigste ressurs. Det er avgjørende at utdanningen gir dem kompetanse til å gjøre barnehagen til et sted hvor barna kan lære og utvikle seg.  Vi må ta tak i utfordringene og skape en utdanning for framtidas barnehage, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Bilde: Statsråd Kristin Halvorsen, statsråd Tora Aasland og direktør (NOKUT) Terje Mørland.Foto:NOKUT

Evalueringen peker på følgende viktige forhold:

  • Det er store variasjoner mellom institusjonene når det gjelder kompetansen hos de som utdanner førskolelærere. Kun en firedel av de som underviser er selv utdannet førskolelærere og rundt en tredel har erfaring fra barnehage. NOKUT påpeker viktigheten av å ha personlig erfaring fra yrket.
  • Den største endringen i dagens barnehager sammenlignet med tidligere er den sterkt økte andelen små barn. Samtidig er det også en utfordring at barna i dag har mye mer variert hjemmebakgrunn, herunder blant annet flerkulturalitet. Heller ikke disse perspektivene er tilstrekkelig tatt hensyn til i førskolelærerutdanningen. Evalueringen viser at utdanningen ikke har evnet å endre seg i takt med samfunnsutviklingen generelt og utviklingen i barnehagesektoren spesielt.
  • Studentene etterlyser i stor grad mer praksisnær og profesjonsrettet undervisning. NOKUTs vurdering er at det er stor variasjon mellom institusjonene når det gjelder hvor godt forholdet mellom teori og praksis ivaretas i utdanningen.

· Studentinnsatsen i utdanningen er relativt lav. Studentene gir ikke inntrykk av å være verken særlig fornøyde eller særlig misfornøyde med studiet

· Strykprosenten i førskolelærerutdanningen er lavere enn i f.eks. lærerutdanning, ingeniørutdanning og sykepleierutdanning

Les mer på NOKUTs nettsider: www.nokut.no