Nordens velferdssenter

Folkehelsearena vil redusere helseforskjellene i den nordiske befolkningen

Pressemelding   •   nov 23, 2016 14:57 CET

Psykisk helse, cannabis, tobakk og endrede drikkevaner er temaer som ble løftet frem da en ny nordisk folkehelsearena holdt sitt første møte 17.-18. november i Helsingfors. Nordens välfärdscenter fungerer som sekretariat for arenaen.

- Det er behov for et sterkere nordisk samarbeid for å bedre folkehelsen i Norden. Utfra et globalt perspektiv har vi god folkehelse, men helseforskjellene i den nordiske befolkningen likevel store, sier virksomhetsleder Nina Rehn-Mendoza.

Arenaens oppgave er blant annet å foreslå folkehelseprosjekter til Nordisk ministerråds embetsmannskomité for sosial- og helsespørsmål. Et av de første prosjektene, som starter i begynnelsen av neste år, handler om tobakk og mer spesifikt om røykeavvenning, røykfrie steder og smakstilsetninger.

- De nordiske landene arbeider mot tobakksrøyking og holder blant annet på å forby røyking på en rekke offentlige steder. Vi ønsker å samle og spre gode nordiske erfaringer av dette arbeidet. Dessuten skal vi gjøre en analyse av hvilken betydning smakstilsetningene har når unge som bruker snus og e-sigaretter.

Styrke de unges psykiske helse

På møtet besluttet arenaen å foreslå tre andre prosjekter til embetsmannskomitéen. Prosjektene handler om skoleelevers psykiske helse, cannabisspørsmål og endrede drikkevaner.

Ifølge Rehn-Mendoza trengs det mer kunnskap om hvordan barn og unge styrker sin psykiske helse i Norden.

- Et problem er at spørreundersøkelser om skoleelevers psykiske helse mangler spørsmål som kan fange opp hvordan elevene har det. Vi må utvikle et nytt nordisk verktøy for hvordan man måler den positive psykiske helsen på den beste måten for å få vite hvilke faktorer som styrker helsen, forteller Rehn-Mendoza.

I prosjektforslaget om cannabis poengteres behovet av informasjon.

- De nordiske landene har ulike narkotikapolitiske linjer. For at vi skal kunne dra nytte av hverandres erfaringer må ulikhetene kartlegges. Viktige spørsmål er blant annet hvordan konsumeringstrendene ser ut, hvilken politikk som drives i cannabisspørsmål og hvordan behandlingen av cannabisrelaterte problemer organiseres i de nordiske landene, sier Rehn-Mendoza.

Hvorfor drikker unge mindre og eldre mer?

Målet med det tredje prosjektet er blant annet å granske sammenhengen mellom alkoholpolitikken og alkoholforbruket i Norden.

- Unge drikker stadig mindre mens de eldre aldersgruppene konsumerer mer i forhold til tidligere generasjoner. Prosjektet skal se nærmere på hvorfor unge drikker mindre og om det for eksempel finnes en sammenheng mellom unges minskende forbruk og en restriktiv politikk. Dessuten skal prosjektet undersøke hvilken kobling der er mellom alkoholens økte tilgjengelighet og økt konsumpsjon hos den eldre generasjonen, sier Rehn-Mendoza.

I april 2016 besluttet det nordiske ministerrådet å etablere den nordiske folkehelsearenaen for årene 2016-2018. Beslutningen er basert på anbefalinger i ministerrådets rapport ”Det framtida nordiska hälsosamarbetet”. Arenaen består av folkehelseeksperter fra departementene i de nordiske landene og Færøyene, Grønnland og Åland.

Ytterligere informasjon: Virksomhetsleder og assisterende direktør Nina Rehn-Mendoza, e-post: nina.rehn-mendoza(at)nordicwelfare.org, tlf.: +46 73 535 80 92

Nordens Välfärdscenter, NVC, är en institution under Nordiska ministerrådet, social- och hälsosektorn.