Forum for offentlige anskaffelser

Forbereder konkurranseutsetting av flysikkerhets-tjenester

Pressemelding   •   mai 24, 2014 00:30 CEST

Sikkerhetstjenester som drives fra tårnene på norske flyplasser skal konkurranseutsettes. Regjeringen har nå satt i gang en grundig forberedelse som skal lede fram til hva slags tjenester som skal konkurranseutsettes hvor. I tillegg ser man på om det også kan være aktuelt å åpne for at Avinors egne flysikkerhetstjenester skal kunne konkurrere om kontrakter i utlandet.
Regjeringen signaliserer disse forberedelsene i Prop. 97 S (2013–2014) «Ein del saker om luftfart, veg og jernbane». Det er løfter fra den politiske plattformen som dermed følges opp. Arbeidet skal i første omgang avdekke hva slags tjenester innenfor flysikkerhet som kan egne seg for konkurranseutsetting. I tillegg ønsker Samferdselsdepartementet også å få vurdert om det skal åpnes for at flysikkerhetstjenesten i Avinor skal få konkurrere i andre land – i en framtidig konkurransesituasjon.
Vurderinger og fremdriftsplan
Departementet skal i samarbeid med Avinor og Luftfartstilsynet vurdere juridiske, økonomiske, beredskapsmessige og organisatoriske sider ved konkurranseutsettingen og utarbeide en fremdriftsplan for arbeidet.
I ekstraordinær generalforsamling tidligere i år godkjente Samferdselsdepartementet Avinors planer om å skille ut sin flysikringsdivisjon i et eget selskap. Denne prosessen skal være klar i løpet av året.
Konsulentselskapet Integra har skrevet en rapport om muligheter og farer i forbindelse med en eventuell konkurranseutsetting av markedet for flysikringstjenester i Norge. Rapporten, skrevet på oppdrag fra Avinor, redegjør for en rekke momenter som vil være viktige i en slik utvikling. Rapporten gir ingen klare anbefalinger om hvordan en slik prosess eventuelt bør være, men viser derimot en rekke punkter som Integra mener det er viktig å ta hensyn til. 
Omhyggelige forberedelser
I rapporten heter det blant annet: En vellykket dereguleringsprosess krever omhyggelige forberedelser og planlegging, med sterk deltakelse fra de relevante interessentene, deriblant Samferdselsdepartementet, Luftfartstilsynet og det norske luftforsvaret. 
Les mer... http://foa.no/blog/files/3e98be9f98375ae8408a7c40cc8a6db0-522.html#.U3_LkhbCnlo