Nordea Eiendomskreditt

Foreløpig årsrapport 2010 Sammendrag av året 2010

Pressemelding   •   feb 10, 2011 09:28 CET

Nordea Eiendomskreditt AS oppnådde et resultat etter
skatt i 2010 på 384,5 mill. kroner (sammenlignet med
221,60 mill. kroner i 2009). Resultatet tilsvarer en
avkastning på gjennomsnittlig egenkapital etter skatt
på 11,21% (7,91%) beregnet på årsbasis.

Netto renteinntekter var 648,7 mill. kroner i 2010
(334,6 mill. kroner). Dette tilsvarer 0,92% av
gjennomsnittlig forvaltningskapital (1,68%).

Samlede driftskostnader utgjorde 98,6 mill. kroner
(47,9 mill. kroner), eller 0,14 % (0,24 %) av
gjennomsnittlig forvaltningskapital beregnet på
årsbasis. Tap på utlån er bokført med 37,2 mill.
kroner, hvorav 28,8 mill. kroner gjelder avsetning
for tap på grupper av utlån.

Totale eiendeler pr. 31.12.2010 utgjorde 81.053,7
mill. kroner, i hovedsak utlån med pant i
boligeiendom. Av utlånsporteføljen inngår 77.838,4
mrd. kroner i sikkerhetsmassen. Dette tilsvarer en
overdekning på 30,8% i forhold til utstedte
obligasjoner med fortrinnsrett.

Selskapets netto ansvarlige kapital var ved utgangen
av 2010 på 3.667 mill. kroner inklusiv periodens
resultat, og består i sin helhet av kjernekapital.
Kapitaldekningen var på 10,3% inklusiv
overgangsregler (152,3%).

Vedlegg følger på [http://www.newsweb.no]