Sparebanken Øst

Foreløpig årsregnksap

Pressemelding   •   feb 17, 2010 09:35 CET

Sparebanken Øst oppnådde i 2009 et meget sterkt
resultat. Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter
økte betydelig for konsernet sammenliknet med 2008.
Videre har det vært en meget positiv verdiutvikling
på bankens finansielle investeringer i 2009.

Bankens styre foreslår et utbytte på kr 4,00 pr.
egenkapitalbevis. Grunnlaget for utbytte er en sterk
egenkapitalrentabilitet på 21,9 prosent og en
kjernekapitaldekning på hele 14,2 prosent etter
utbytte.

RESULTAT

Konsernet oppnådde i 2009 et resultat før skatt på
401,4 mill. kroner mot et underskudd på 508,8 mill.
kroner i 2008. Forbedringen i resultatet skyldes i
hovedsak at banken har gjenvunnet deler av tap på
bankens finansielle investeringer ført i 2008. Videre
er nettorenten betydelig bedre sammenliknet med i
fjor. Tap på utlån til bedrifter er fortsatt
begrenset og tap på utlån til personkunder er
tilnærmet ikke-eksisterende. Andre inntekter viser en
stabil utvikling og kostnadene er stabile.

I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital
utgjør resultat før skatt 1,70 prosent mot minus 2,22
prosent for samme periode i fjor.

Resultat etter skatt viser et overskudd på 294,4
mill. kroner mot et underskudd på 385,8 mill. kroner
i 2008. Dette gir en egenkapital¬rentabilitet på
21,92 prosent for 2009.

Rentenetto
Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter ble 481,9
mill. kroner og viser en økning på 45,3 mill. kroner
i forhold til 2008. Bankens datterselskap, AS
Financiering, bidrar betydelig til økningen.

Netto rente- og kredittprovisjons¬inntekter tilsvarer
2,05 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital
mot 1,91 prosent i 2008, dvs. en økning på 0,14
prosentenheter.

Gjennom første halvår var nedgangen i utlånsrenter
til privat- og bedriftsmarkedet relativt sett lavere
enn nedgangen i bankens fundingkostnad, og derved
oppnådde banken en meget sterk rentenetto i denne
perioden. Den relative forskjellen ble mindre i 2.
halvår, dog slik at 4. kvartal isolert sett ble bedre
enn 3. kvartal. Investeringer i syndikerte utlån til
Øst¬europeiske banker samt høyrisiko-obligasjoner er
betydelig redusert gjennom 2009. Bidraget til
rentenettoen fra disse investeringene er derfor
gradvis redusert gjennom 2009.

Bankens fundingkostnad har i hovedsak fulgt
utviklingsløpet til 3 måneders Nibor i 2009.
Imidlertid har relativt sett høy fastrente på F-lån i
Norges Bank og sertifikater påvirket
fundingkostnadene i perioden.

Driftsinntekter
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester
utgjør 83,5 mill. kroner og viser en økning på 2,2
mill. kroner i forhold til 2008. Provisjonsinntektene
kommer fra tradisjonelle banktjenester og inntektene
har vært helt stabile gjennom 2009.

Netto verdiendringer og gevinst/tap på finansielle
eiendeler gir en inntektsføring på 171,5 mill. kroner
for 2009, mens det i 2008 ble tapsført 490,2 mill.
kroner.

Bankens finansielle investeringer i obligasjoner,
ansvarlige lån og garantien til Eksportfinans ASA har
hatt en betydelig positiv utvikling i 2009, og banken
har derved gjenvunnet deler av tap på finansielle
investeringer ført i 2008. Realiserte tap på
obligasjonsporteføljen er i år ca 82 mill. kroner.

Andre driftsinntekter utgjør 16,9 mill. kroner og
viser en nedgang på 2,3 mill. kroner i forhold til
2008.

Driftskostnader
Totale driftskostnader utgjør 333,6 mill. kroner og
tilsvarer 1,42 prosent av gjennomsnittlig
forvaltningskapital. Til sammenlikning utgjorde
totale driftskostnader 317,1 mill. kroner og
tilsvarende 1,39 prosent av gjennomsnittlig
forvaltningskapital i 2008. Økningen skyldes
lønnsøkning i tråd med tariffoppgjøret, avsetning for
overskuddsdeling til ansatte og kostnadsføring av
estimatavvik på bankens pensjonsforpliktelse.

Provisjonskostnader og kostnader ved bank¬tjenester
utgjør 24,3 mill. kroner i 2009 mot 24,9 mill. kroner
i 2008. Provisjonskostnadene fordeler seg jevnt over
året. Forskjellen mellom morbank og konsern gjelder i
sin helhet formidlingsprovisjon i AS Financiering.

Lønn og generelle administrasjonskostnader utgjør
243,9 mill. kroner mot 223,5 mill. kroner for samme
periode i fjor. Antall årsverk ved utgangen av 4.
kvartal var 277 mot 278 ved utgangen av 2008.

Andre driftskostnader utgjør 52,3 mill. kroner, en
reduksjon på 4,0 mill. kroner i forhold til samme
periode i fjor.

Tap på utlån og garantier
Konsernets totale tapskostnad i 2009 er 25,0 mill.
kroner. Det er netto tilbakeført (inntektsført) 3,9
mill. kroner på utlån og garantier til
kreditt¬institusjoner i 2009, mens det for tap på
utlån og garantier til kunder er tapsført 28,9 mill.

Tap på utlån og garantier til kredittinstitusjoner
Det er ikke foretatt ytterligere nedskrivninger på
islandske banker i 4. kvartal. Total nedskrivning på
islandske banker utgjør dermed 144,9 mill. kroner.
Bankens bokførte eksponering mot islandske banker
etter nedskrivning for tap er begrenset til kun 6,2
mill. kroner.

Bankens eksponering mot Øst-Europa er ved utgangen av
desember begrenset til to banker med samlet
utestående på 49,5 mill. kroner. Risikoen for tap
anses som meget begrenset, og gruppevise
nedskrivninger er i all hovedsak tilbakeført.

Brutto misligholdte og tapsutsatte engasje¬menter
utgjør 156,9 mill. kroner ved utgangen av 4. kvartal
2009, mens netto misligholdte og tapsutsatte
engasje¬menter utgjør 12,0 mill. kroner. Misligholdte
og tapsutsatte engasje¬menter på utlån til
kredittinstitusjoner består av banker på Island samt
en ukrainsk bank.

Tap på utlån og garantier til kunder
Det er netto tapsført 28,9 mill. kroner på utlån og
garantier til kunder i 2009, hvorav 13,9 mill. kroner
gjelder tapsføring i AS Financiering. I 2008 utgjorde
tap på utlån til kunder 94,9 mill. kroner.

Individuelle nedskrivninger på utlån og garantier til
kunder har økt med 22,0 mill. kroner fra forrige
årsskiftet og utgjør 96,4 mill. kroner pr. 31.12.09.

Nedskrivninger på grupper av utlån til kunder utgjør
58,0 mill. kroner pr. 31.12.09 og er redusert med
23,0 mill. kroner i forhold til forrige årsskiftet.

Brutto misligholdte og tapsutsatte engasje¬menter
utgjør 254,1 mill. kroner mot 287,8 mill. kroner i
2008. Netto misligholdte og tapsutsatte engasjementer
utgjør 157,8 mill. kroner og viser en nedgang på 57,7
mill. kroner i forhold til 2008.

Brutto misligholdte og tapsutsatte engasje- menter
til personkunder går ned med 53,3 mill.
Kroner, mens tilsvarende tall for næringslivskunder
øker med 19,6 mill. kroner.

Disponering av årsoverskuddet
Styret foreslår at årsoverskuddet i morbank blir
disponert som vist nedenfor. Utbytte er foreslått med
kr 4,00 pr. egenkapitalbevis.

(Tall i mill. kroner) 2009
Utbytte egenkapitalbevis 82,9
Overført til utjevningsfond 50,1
Overført sparebankens fond 115,0
Gaver 20,0
Årsoverskudd 268,0

Utjevningsfondet (eksklusiv utbytte) utgjør nå 100,8
mill. kroner som tilsvarer kr 4,86 pr.
egenkapitalbevis.

BALANSE
Forvaltningskapitalen er redusert med 3.213,7 mill.
kroner siden forrige årsskiftet og utgjør 21.967,2
mill. kroner ved utgangen av 2009. Reduksjonen i
forvaltningskapitalen er i tråd med de valg som er
tatt for å bygge ned balansen som et viktig tiltak i
finanskrisen. Nedbygging av balansen medførte lavere
fundingbehov i en periode der kostnaden ved ny
funding var meget høy. Banken har i perioden
prioritert inntjening fremfor vekst i utlån til
kunder, samtidig som investeringer i syndikerte utlån
og høyrisiko-obligasjoner er bygget ned.

Kontanter og fordringer på sentralbanker er redusert
med 1.291,5 mill. kroner siden forrige årsskiftet.
Dette som et ledd i å normalisere bankens
likviditetsbeholdning etter finans¬krisen. I samme
periode har statskasse¬veksler økt med 671,8 mill.
kroner.

Netto utlån til kredittinstitusjoner er redusert med
596,1 mill. kroner siden 31.12.08 og utgjør pr.
31.12.09 401,8 mill. kroner. Syndikerte utlån
eksklusiv Danmark og Norge utgjør ved utgangen av
desember kun:
Island med 6,2 mill. kroner
Latvia med 43,7 mill. kroner
Ukraina med 4,6 mill. kroner

Netto utlån til kunder utgjør 16.619,0 mill. kroner
og viser en nedgang på 867,9 mill. kroner siden
forrige årsskiftet. Brutto utlån til personkunder
utgjør 75,2 prosent av totale utlån til kunder.

Beholdningen av sertifikater og obligasjoner viser en
nedgang på 381,8 mill. kroner siden forrige
årsskiftet og utgjør 3.101,6 mill. kroner. I tillegg
kommer statskasseveksler med 671,8 mill. kroner.

Konsernets portefølje pr. 31.12.09:

Pålydende Markedsverdi
Stat 350,0 357,4
Statskasseveksler 677,0 671,8
Statsgar./a. off. utsteder 527,0 529,5
Ansvarlige lån finans 97,5 93,5
Øvrige finans 1.115,0 1.123,7
Offshore 117,5 90,1
Olje 86,7 47,9
Shipping 98,8 71,3
Industri 202,0 161,4
Kraft 375,0 376,2
Eiendom 76,0 66,0
Øvrige 187,0 184,6
Sum andre 1.143,0 997,5
Totalt 3.909,5 3.773,4

Likviditetsporteføljen utgjør pålydende 3.230,5 mill.
kroner og markedsverdien er 3.243,5 mill. kroner.
Investeringsporteføljen utgjør pålydende 679,0 mill.
kroner og markedsverdien er 529,9 mill. kroner. Til
sammenlikning utgjorde investeringsporteføljen ved
utgangen av 3. kvartal 2009 hhv pålydende 777,6 mill.
kroner og markedsverdi 596,8 mill. kroner.

For likviditets¬porteføljen er vektet gjennomsnittlig
løpetid frem til avtalt forfall beregnet til 1,91 år,
mens tilsvarende for investerings¬porteføljen er 2,75
år.

Innskudd fra kunder er redusert med 341,6 mill.
kroner fra forrige årsskiftet og utgjør 7.296,8 mill.
kroner 31.12.09.

Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer utgjør
8.751,7 mill. kroner og viser en reduksjon på 1.957,7
mill. kroner siden årsskiftet. Dette skyldes forfall
og tilbakekjøp av gjeld.

Andre langsiktige låneopptak er redusert med netto
2.031,4 mill. kroner og utgjør pr. 31.12.09 2.380,3
mill. kroner. Syndikerte innlån i valuta er redusert
med 180 mill. euro ved førtidig innfrielse og
tilbakebetaling av trekkfasilitet med 80 mill. euro.
Videre er Schuldscheins innfridd med 45 mill. euro.
Banken har totalt trukket 1.500 mill. kroner i F-lån.
Banken har deltatt i statens bytteordning med 915,4
mill. kroner pr. 31.12.09.

Kortsiktige innlån (definert som innlån med
gjen¬¬stående løpetid under 1 år) utgjør 2.295,0
mill. kroner.

LIKVIDITET
Banken har egne rammer for likviditetsbuffere som
medfører en robust likviditetsstrategi. Dette
innebærer blant annet at banken til enhver tid skal
ha likviditet nok til å klare 12 måneders normal
drift uten tilførsel av nye midler. Bankens
likviditetspognose viser tilstrekkelig likviditet
frem til januar 2011 forutsatt uendret
forvaltningskapital. Med bakgrunn i dette er banken
komfortabel med sin likviditetssituasjon.

Etableringen av eget boligkredittforetak har endret
konsernets finansieringsstruktur gjennom muligheten
til å utstede obligasjoner med fortrinnsrett (OmF).
Dette styrker bankens finansieringssituasjon
ytterligere.

Banken opplever en normalisert tilbuds¬situasjon i
pengemarkedet som innebærer at eventuell vekst i
forvaltningskapitalen i 2010 kan finansieres på
tilfredsstillende margin-nivå.

FINANSIELLE RISIKOER
Kredittrisiko knyttet til utlån til kunder har vært
stabil gjennom 2009. Det har ikke vært klare tegn til
svekket kvalitet, dog har misligholdet økt moderat.
Kredittrisikoen måles ved klassifisering av kunder
etter betjeningsevne, soliditet og sikkerhet.

Kredittrisiko knyttet til finansielle investeringer
er forutsetningsvis redusert som en følge av bedret
konjunktursituasjon pr. 31.12.09 sammenliknet med
samme tid i fjor. Økt oljepris har bidratt positivt
for driftssituasjonen til selskaper banken har
investert i (obligasjoner).

Kredittrisiko knyttet til bankens
likviditets¬portefølje er lav og uforandret gjennom
året og forvaltes innenfor konservative rammer hva
angår motpart, sektor og løpetid.

Renterisikoen holdes innenfor fastsatte rammer og er
begrenset ved at eiendeler og gjeld har flytende
rente eller er swappet til flytende rente.

Valutarisiko sikres ved inngåelse av
terminforretninger eller basis¬¬-swapper.

Eksponering mot egenkapitalinstrumenter utover
bankens datterselskap og strategiske investeringer er
begrenset. Rammen for investeringer for handelsformål
er begrenset oppad til 60 mill. kroner.

KAPITALDEKNING
Netto ansvarlig kapital utgjorde 2.007,7 mill. kroner
ved årsskiftet, hvorav konsernets netto kjernekapital
utgjorde 1.663,1 mill. kroner. Med et
beregningsgrunnlag på 11.735,3 mill. kroner tilsvarer
dette en kapitaldekning på 17,11 prosent hvorav
kjernekapitaldekningen utgjør 14,15 prosentpoeng.

Banken gjennomførte med virkning fra 2. kvartal en
offentlig fortrinnsrettet emisjon som, fratrukket
kostnader, medførte en økning i
egenkapitalbeviseiernes kapital med 181,9 mill.
kroner.

Bankens styre har vurdert behovet for eventuelt å
styrke bankens egenkapital gjennom Statens
finansfond. Vurderingen har vært basert på en
fremskrivning med moderat vekst i
forvaltningskapitalen ved utlån til personer og
bedrifter, stabil marginutvikling og begrensede tap
på utlån. Fremskrivning av resultat og balanse for
2010 og 2011 viser ut fra ovennevnte forutsetninger
en ansvarlig kapital pr. utgangen av 2011 på i
overkant av 15 prosent og en kjernekapital på nærmere
13 prosent. På dette grunnlag har bankens styre valgt
ikke å øke bankens egenkapital gjennom Statens
finansfond.

DinBANK.no
DinBANK.no er Sparebanken Østs internettsatsning og
hadde sin oppstart 4. september 2006. DinBANK.no er
etablert som et meget enkelt, effektivt og rimelig
bankalternativ for selvbetjeningskunder. DinBANK.no
har i all hovedsak gitt lån til kunder med pant i
bolig innenfor 70 prosent belåningsgrad. Kundene
kommer fra hele Norge, dog med overvekt av kunder i
fylkene Oslo, Akershus og Buskerud. DinBANK.no har
ved utgangen av 2009 et utlånsvolum på 1.150,9 mill.
kroner. Innskudd fra kunder utgjør 404,6 mill.
kroner. Resultatet fra DinBANK.no viser et overskudd
før skatt på 9,2 mill. kroner, mot 0,5 mill. kroner i
2008.

DATTERSELSKAPER
Sparebanken Øst Boligkreditt AS er et heleid
datterselskap av Sparebanken Øst. Selskapet ble
stiftet 14.04.09 og har til formål å yte eller
erverve bolig¬hypoteklån, eiendoms¬hypoteklån, lån
sikret ved pant i andre realregistrerte formuesgoder
eller offentlig lån, og å finansiere
utlånsvirksomheten hovedsakelig ved utstedelse av
obligasjoner med fortrinnsrett. Selskapets
forvaltnings¬kapital var pr. 31.12.09 1.897,7 mill.
kroner og består i all hovedsak av 1. prioritets
pantelån i bolig, og er finansiert gjennom
obligasjoner med fortrinnsrett og trekkrettighet fra
morselskapet. Selskapets egenkapital er 75,0 mill.
kroner. Resultat etter skatt viser et overskudd på
2,9 mill. kroner.

AS Financiering er et heleid finansierings¬selskap av
Sparebanken Øst. Hovedproduktet er
gjeldsbrevfinansiering av bil, i det alt vesentlige
bruktbil. Selskapet har i 2009 hatt en meget god
inntjening som mer enn kompenserer for økte tap i
perioden. Selskapet oppnådde et overskudd etter skatt
på 21,0 mill. kroner i 2009 mot 5,4 mill. kroner i
2008. Forvaltningskapitalen utgjør 874,2 mill.
kroner. Ved utgangen av 2009 har selskapet 26 ansatte
tilsvarende 22 årsverk.

Sparebanken Øst Eiendom AS har som hovedformål å
drive vanlig eiendomsdrift ved kjøp og salg, utleie
og utvikling av fast eiendom samt kjøp og salg av
løsøre innenfor ulike forretningsområder.
Driftsinntekter utgjorde 20,3 mill. kroner i 2009 mot
19,9 mill. kroner i 2008. Resultat etter skatt viser
et overskudd på 2,3 mill. kroner i 2009, mot et
underskudd på 1,2 mill. kroner i 2008. Selskapet har
6 ansatte, aksjekapitalen er 35,1 mill. kroner.

Øst Prosjekt AS har som hovedformål å overta
prosjekter og drive industri- og handels¬virksomhet
til sikring og realisering av utsatte engasjementer i
morbanken. Selskapet har ingen ansatte og
aksjekapitalen utgjør 12,0 mill. kroner. Resultat
etter skatt viser et overskudd på 0,3 mill. kroner i
2009, mot 0,5 mill. kroner i 2008.

GARANTI - EKSPORTFINANS ASA
Sparebanken Østs forpliktelse overfor Eksportfinans
ASA utgjorde pr. 31.12.08 127,3 mill. kroner, hvorav
beløpet over 100 mill. kroner er dekket gjennom en
kontragaranti mot en større nordisk bank. Pr.
31.12.09 er forpliktelsen redusert til 46,6 mill.
kroner.

UTSIKTER FREMOVER
Konsernet Sparebanken Øst forventer rimelig
stabilitet i kvartalsresultatene gjennom 2010. Netto
rente- og kredittprovisjonsinntekter antas dog å bli
satt under press fra bl.a. fundingkostnaden i
pengemarkedet og økt konkurranse i bankmarkedet
generelt. Salg av forsikringsprodukter vil bidra mer
i 2010 sammenliknet med 2009. Satsningen er
imidlertid av langsiktig karakter og inntektsomfanget
antas å øke fremover. Konsernet forventer en
begrenset tilbakeføring av tidligere urealiserte tap
på verdipapirer og garantien gitt til Eksportfinans
ASA sammenlignet med 2009. Svingninger i
markedsverdiene kan dog ikke utelukkes. Fortsatt
sterk kostnadskontroll vil gi ingen eller en meget
lav økning i de samlede driftskostnadene. Det
forventes at tap på utlån til kunder vil ligge klart
innenfor langsiktige måltall.

Konsernets soliditet er ved inngangen til 2010
sterkere enn på flere år. Evnen til å stå i mot en
eventuell "double dip" i norsk og internasjonal
økonomi er derfor klart tilstede. Konsernet vil i
2010 videreføre en langsiktig og robust
likviditetspolitikk med reserver til å overleve minst
12 måneder uten tilførsel av ny likviditet. Konsernet
Sparebanken Øst har soliditet og likviditet som
muliggjør vekst i utlån til kunder i 2010.

UTBYTTEPOLITIKK
Sparebanken Øst har som økonomisk mål for sin
virksomhet å oppnå resultater som gir en god og
stabil avkastning på bankens egenkapital og skape
verdier for egenkapital¬bevis¬eierne ved
konkurranse¬dyktig avkastning i form av utbytte og
verdistigning på egenkapitalbevisene.

Årsoverskuddet vil bli fordelt mellom
egenkapitalbeviseierne og sparebankens fond i samsvar
med deres andel av bankens egenkapital. Sparebanken
Øst vil sikte mot at 50-75 prosent av overskuddet
tilordnet egenkapitalbeviseierne utbetales som
utbytte. I et normalår vil ca. 10 prosent avsettes
til gaveformål.

Ved fastsettelsen av utbytte og gaver vil det bli
tatt hensyn til bankens resultatutvikling,
markedssituasjon, stabilitet i utbytte samt behov for
kjernekapital. Dersom det i et enkelt år ikke er
resultatmessig dekning for et konkurransedyktig
utbytte, vil det likevel søkes utbetalt et
konkurransedyktig utbytte ved overførsel av
nødvendige midler fra utjevningsfondet.


Kontaktpersoner:

Adm. dir. Trond Tostrup, tlf. 90 16 93 69
Viseadm. dir. Kjell Engen, tlf. 95 77 50 03

Source: Millistream