Statens landbruksforvaltning, SLF

Foreslår forenklet erstatningsordning ved klimabetingede skader

Pressemelding   •   feb 18, 2010 13:40 CET

Statens landbruksforvaltning (SLF) foreslår i sin utredning til avtalepartene i jordbruksoppgjøret å forenkle erstatningsberegningen ved klimabetinget avlingssvikt. Målet har vært å utarbeide en enklere beregningsmetode for erstatning der søkere lettere kan forstå hvilke tap som dekkes og grunnlaget for erstatningsutmålingen. Den foreslåtte endringen vil også gi mer åpenhet og innsyn i forvaltningen.

SLF har på oppdrag fra avtalepartene i jordbruket (Landbruks- og matdepartementet, Norges Bondelag, Norsk bonde- og småbrukarlag) foretatt en utredning av erstatningsordningen ved klimabetingede skader i planteproduksjonen. Hovedfokus i utredningen har vært erstatning ved avlingssvikt.

Hovedpunkter fra utredningen

  • En enklere modell for erstatningsberegning gir økt mulighet for innsyn og større åpenhet i forvaltningen.
  • Erstatningen er en hjelp gjennom en vanskelig økonomisk periode og ikke en form for inntektsgaranti – dette prinsippet videreføres og tydeliggjøres.
  • Tydeliggjøring av hvilke tap som dekkes av ordningen. Videreføring av at kvalitetstap ikke erstattes, med unntak for vekstgruppene frukt og bær.
  • Prinsippet om at erstatningsutmålingen baseres på en sammenligning av avlingen i skadeåret, med avlingen de foregående år, videreføres.
  • Basere erstatningsberegningen på satser, der det i prinsippet utarbeides én sats per vekst.

Under SLFs arbeid med utredningen er det gjennomført møter med representanter for Fylkesmannen og jordbruksavtalepartene i ulike prosjektfaser. Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) ble engasjert for å se på effekter av ulike modeller for erstatningsberegning.

Utredningen ble oversendt avtalepartene 15. februar 2010.