Helse- og omsorgsdepartementet

Foretaksmøte med Helse Midt-Norge RHF - nytt styre oppnevnt

Pressemelding   •   jan 25, 2010 21:58 CET

Helse- og omsorgsministeren har oppnevnt nytt styre for Helse Midt-Norge RHF. Styret er det høyeste ansvarsorganet i en helseregion. Det har ansvar for at helseforetaket gir gode og likeverdige spesialisthelsetjenester til befolkningen i regionen, uavhengig av alder, kjønn, bosted, økonomi og etnisk bakgrunn.

– Dette er en sektor med mange utfordringer. Jeg har en forventing til at styrets samlede kompetanse og brede representasjon gjør det i stand til aktivt å utvikle spesialisthelsetjenesten i sin region, og samtidig sikre at dette skjer i tråd med nasjonale føringer, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Styret har ansvar for at de helsepolitiske målene nås innenfor de økonomiske rammene som Stortinget har vedtatt, og at ressursene brukes mest mulig effektivt. 
Styrene i de regionale helseforetakene består av både eieroppnevnte styremedlemmer og styremedlemmer som er valgt av de ansatte. Det er fra 2006 stilt krav om at et flertall av de eieroppnevnte styremedlemmene skal være folkevalgte.

De eieroppnevnte styremedlemmene skal ikke representere geografiske områder, partier eller andre interesser. Men det er viktig at styrene samlet sett har bredde, både geografisk, partipolitisk og aldersmessig, og at kravet til kjønnsmessig balanse er ivaretatt. I tillegg har det vært ønskelig både å ta hensyn til kontinuitet og fornyelse. På grunn av dette er de fleste styremedlemmene gjenoppnevnt, mens noen avløses av nye medlemmer.

I foretaksmøtet med Helse Midt-Norge tok helse- og omsorgsministeren opp krav til driften i helseregionen. I foretaksmøtet pekte også statsråden på viktigheten av at lover og regler blir fulgt i forhold til pasientbehandling og registrering av ventetider.

Det nye styret i Helse Midt-Norge RHF består av følgende styremedlemmer:

 • Kolbjørn Almlid (leder)
 • Toril Hovdenak (nestleder)
 • Perny Ann Nilsen (Frp)
 • Olav Georg Huseby (Ap)
 • Asmund Kristoffersen
 • Kirsti Leirtrø (Ap)
 • Merethe Storødegård
 • Joar Olav Grøtting (H)
 • Jan Magne Dahle (SV)

Ansatterepresentanter

 • Ellen Marie Wøhni
 • Ingegjerd S. Sandberg
 • Bjørg Henriksen
 • Ivar Gotaas

Foretaksprotokoller:

Foretaksprotokollene er ikke undertegnet, og det må tas forbehold om eventuelle endringer.

Foretaksprotokoll Helse Midt-Norge møte 1

Foretaksprotokoll Helse Midt-Norge møte 2