Statistisk sentralbyrå SSB

Forskning og utvikling (FoU) i næringslivet, 2008. Endelige tall Stor økning av FoU i tjenestenæringene

Pressemelding   •   jan 15, 2010 11:55 CET

Næringslivet brukte 19 milliarder på egenutført FoU-aktivitet i 2008. Dette er en økning på 1,6 milliarder, eller 9,2 prosent, sammenliknet med 2007. Målt i faste priser er økningen på 5 prosent. Endelige tall er svakt høyere enn foreløpige tall publisert i oktober 2009.

Det ble i tillegg utført FoU for nesten 1,5 milliarder kroner i foretak med 5-9 sysselsatte. Totale kostnader til egenutført FoU i næringslivet ble da på nesten 20,5 milliarder kroner i 2008. Foretak med 5-9 sysselsatte ble også kartlagt i 2006, og utførte da FoU-aktivitet for 1,1 milliarder kroner.

Antall FoU-årsverk økte med 7,7 prosent, fra 15 304 årsverk i 2007 til 16 479 årsverk i 2008. 70 prosent av årsverkene ble utført av personale med høyere utdanning. Det var totalt 23 959 personer som deltok i FoU-aktivitet i 2008, en økning på 9,4 prosent sammenliknet med i 2007. Foretak med 5-9 sysselsatte hadde i tillegg 1 511 FoU-årsverk og 2 795 personer involvert i FoU-aktivitet.

Størst økning i lønnskostnader

Av FoU-kostnadene har lønnskostnadene økt mer enn driftskostnader og investeringer. Lønnskostnadene økte med 13 prosent og utgjorde 12 milliarder kroner i 2008. Denne økningen bidro til at gjennomsnittlige lønnskostnader per FoU-årsverk økte med 4,6 prosent fra 2007 til 2008.

Tjenesteytende næringer økte mest

Tjenesteytende næringer utførte FoU for nesten 8,5 milliarder kroner i 2008, en økning på 17,6 prosent sammenliknet med 2007. Til sammenlikning var industriens FoU-kostnader 8,6 milliarder kroner, men dette er bare 3,7 prosent høyere enn i 2007. Industriens andel av næringslivets FoU-kostnader er 45,5 prosent i 2008. Tjenesteytende næringer bidrar med 44,6 prosent og andre næringer1 (inkl. olje- og gassutvinning) med 9,9 prosent.

Det er også de tjenesteytende næringene som bidrar mest til næringslivets økning i utførte FoU-årsverk med en vekst på 15,4 prosent fra 2007 til 2008. I industrien var det kun en marginal oppgang. Dette har ført til at det nå er flere utførte FoU-årsverk i tjenesteytende næringer enn i industrien. Det ble utført 7 341 FoU-årsverk i industrien og 7 958 FoU-årsverk i de tjenesteytende næringene i 2008.

Den store økningen for tjenesteytende næringer er i tråd med den langsiktige trenden de siste årene. Det har over flere år vært de tjenesteytende næringene som har bidratt mest til veksten i næringslivets FoU-aktivitet.

Finansierte mest selv

Foretakene dekket selv 75 prosent av egenutførte FoU-kostnader i 2008. Det innebærer en nedgang på 1 prosentpoeng fra året før. Foretakene i de tjenesteytende næringene økte sin egenfinansieringsgrad med 2,1 prosentpoeng, til 73,7 prosent. For industriforetakene var utviklingen omvendt. De dekket 75 prosent gjennom egenfinansiering, en nedgang på 3,2 prosentpoeng. Samlet offentlig finansiering av næringslivets FoU utgjør 7,6 prosent. Bidraget fra SkatteFUNN-ordningen utgjør 2,5 prosentpoeng av dette. Øvrig finansiering dekkes i hovedsak av eksterne private kilder, inklusive foretak i samme konsern. Finansiering fra utlandet utgjør 11 prosent.

Økning i kjøp av FoU-tjenester

Næringslivets kjøp av FoU-tjenester utgjorde i 2008 nesten 5,4 milliarder kroner, en oppgang på 12,5 prosent sammenliknet med 2007. Det er særlig stor økning i kjøp av FoU-tjenester fra forskningsinstitusjoner og universitet/høgskoler i Norge samt fra eget konsern i utlandet.

I 2008 økte andre næringers innkjøp mest med 24,1 prosent. Dette skyldes i stor grad vekst innenfor olje- og gassutvinning. Tjenestenæringene økte sine innkjøp av FoU-tjenester med 3,1 prosent, mens industrien økte med 10,4 prosent. I 2007 var kjøp av FoU-tjenester tilnærmet likt fordelt mellom tjenestenæringene, industrien og andre næringer. Deres innkjøp var da på om lag 1,6 milliarder kroner hver.

Overgang til ny næringsklassifisering

Fra statistikkåret 2008 bruker Statistisk sentralbyrå en ny versjon av norsk Standard for næringsgruppering (SN2007) – en nomenklatur for klassifisering av bedrifter og foretak i ulike næringer. En viktig endring i næringsgrupperingen er at forlagsvirksomhet og gjenvinning ikke lenger er en del av industrien. Overgangen til ny næringsklassifisering gjør det vanskelig å sammenlikne 2008-tallene med tidligere årganger. Det er blant annet en noe utvidet næringsdekning i 2008-årgangen. Populasjonen for 2007 er noe justert for å lettere kunne sammenlikne 2007- og 2008-årgangen. Dette kan føre til at 2007-tallene avviker noe fra tidligere publiserte tall.

Les mer generell informasjon om overgang til ny standard her.

Om datagrunnlaget

FoU-statistikken bygger på innhentede oppgaver fra foretakene. I undersøkelsen tas med alle foretak med minst 50 sysselsatte. I tillegg trekkes det et utvalg av foretak med 5-49 sysselsatte, og det beregnes totaltall basert på dette utvalget. Usikkerhet i resultatene for de minste foretakene er derfor større enn for de store foretakene.

1 Andre næringer omfatter næringene B: Bergverksdrift og utvinning, D: Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning, E: Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet og F: Bygge- og anleggsvirksomhet; samt næringen Fiske, fangst og fiskeoppdrett.

Tabeller http://www.ssb.no/foun/