Klima- og forurensningsdirektoratet

Forslag til regulering av fire miljøgifter i forbrukerprodukter

Pressemelding   •   feb 23, 2011 09:14 CET

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) foreslår å regulere innholdet av fire miljøgifter i forbrukerprodukter for å gi forbrukere og miljøet bedre beskyttelse mot helse- og miljøfarlige kjemikalier.

Vi foreslår å regulere produksjon, import, eksport og omsetning av produkter som inneholder bly, pentaklorfenol, mellomkjedete klorparafiner (MCCP) og den perfluorerte forbindelsen PFOA.  Stoffene er lite nedbrytbare, bioakkumulerende (de hoper seg opp i næringskjeden) og/eller giftige, og står på myndighetenes liste over prioriterte miljøgifter.

Det er en nasjonal målsetting at utslippene av stoffene på denne listen skal stanses eller reduseres vesentlig innen 2020.  Reguleringen vi nå foreslår vil være et ledd i å oppnå disse målene.

Klif har gjort en grundig vurdering av konsekvensene av å regulere bruk av disse fire stoffene i forbrukerprodukter. Det finnes gode og trygge alternativer til stoffene. Industrien er ikke avhengig av fortsatt å kunne bruke stoffene for å framstille produktene.

EØS-avtalens hovedregel er fri flyt av varer på tvers av landegrensene. Klifs forslag vil gi en nasjonal regulering som er strengere enn det EU har. Norge ønsker å være en pådriver for å regulere de mest skadelige stoffene, og Miljøverndepartementet har sendt forslaget til høring i EU.

Høringsfrist er 2. mai 2011

Elektronisk utgave av saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på disse sidene (http://www.klif.no/horing2008-273). Det er også mulig å sende inn høringskommentarer skriftlig til Klima- og forurensningsdirektoratet, Postboks 8100 Dep., 0032 Oslo.