Utlendingsnemnda

Fortsatt avslag etter ti år i Norge

Pressemelding   •   jun 17, 2013 09:54 CEST

Selv om barn fra forskjellige asylsøkerfamilier kan ha omtrent den samme tilknytningen til Norge, kan de innvandringsregulerende forholdene stille seg forskjellig og føre til ulike utfall. Det er eksempler på at tidligere avslag er opprettholdt for familier der barn har en tilknytning gjennom 8-10 års oppholdstid. I disse sakene foreligger det tungtveiende innvandringsregulerende hensyn, for eksempel ved bruk av falsk identitet eller straffedom for en av foreldrene. 

Der UNE har omgjort tidligere avslag og gitt oppholdstillatelse under henvisning til bl.a. hensynet til barnets beste, har hensynet til barnets beste veid tyngre enn innvandringsregulerende hensyn i det konkrete tilfellet. Hva som generelt skal til for at hensynet til barnets beste skal gå foran andre hensyn, slik at innvandringsregulerende hensyn eller identitetsspørsmålet ikke har betydning for utfallet, er imidlertid ikke avklart, verken gjennom stortingsmeldingen «Barn på flukt» eller gjennom UNEs praksis.

Stortingsmeldingen fastslår at det å oppgi falsk identitet, operere med ulike identiteter eller uekte dokumenter er tungtveiende innvandringsregulerende hensyn som taler mot at det gis tillatelse til å bli i Norge. Meldingen fastslår på den annen side at manglende dokumentasjon på identitet bør tillegges mindre vekt dersom identiteten likevel kan anses sannsynliggjort.

UNE har imidlertid behandlet mange enkeltsaker der identiteten verken er konstatert som falsk eller sannsynliggjort. Dette er saker der det verken kan konstateres det ene eller det andre, annet enn at identiteten er usikker.

Personer som ikke reiser frivillig, kan i utgangspunktet bli sendt ut av politiet med tvang, men det forutsetter ofte at utlendingen samarbeider om å klarlegge sin identitet og fremskaffe reisedokumenter. Det er det mange som ikke gjør. For politiet er det svært ressurskrevende å bringe en uavklart identitet på det rene når de det gjelder ikke samarbeider. I tillegg nekter enkelte land å motta personer som ikke vil reise hjem frivillig.

Hvordan barns tilknytning skal vektes i saker der den type manglende samarbeid har medført at familien fortsatt befinner seg i Norge, gir ikke UNEs praksis noe entydig svar på.

Kontaktpersoner i UNE: 
Direktør Ingunn-Sofie Aursnes, tlf. 9572 7305
Informasjonssjef Bjørn Lyster, tlf. 415 70 246