Mattilsynet gammel

Forurensende stoffer – organiske miljøgifter – EØS

Pressemelding   •   feb 14, 2011 17:05 CET

Mattilsynet følger arbeidsgruppen i EU som omhandler persistente organiske miljøgifter (pops) i mat. EUs regelverk på dette fagområdet er etablert i forordning (EF) nr. 1881/2006, og tatt inn i norsk rett gjennom forskrift om visse forurensende stoffer i næringsmidler.

Grenseverdiene angitt i forordning (EF) nr. 1881/2006 er under stadig revidering. Blant sentrale temaer i revisjonsprosessen kan det nevnes:

  • innføring av kun én grenseverdi for summen av dioksiner, furaner og dioksinliknende PCB
  • lavere grenseverdier for dioksiner og dioksinliknende PCB
  • mulig innføring av grenseverdier for ikke-dioksinliknende PCB
  • referering til oppdaterte beregninger (2005) for toksiske ekvivalenter

Se lenkene til høyre for en nærmere beskrivelse av hva som diskuteres på hvert enkelt møte i Brussel.

Kontaktperson:
Rådgiver Line Ruden, seksjon for mattrygghet
Tlf. 23 21 67 74

Last ned: