Forum for offentlige anskaffelser

Frafall av absolutte krav som åpner for økt konkurranse

Pressemelding   •   sep 01, 2014 10:50 CEST

KOFA gir i en sak to kriterier på hva som er vesentlige endringer i konkurransegrunnlaget før en tilbudsfrist utløper - etter en helhetsvurdering: Endringen gjelder frafall av et absolutt krav, og frafallet kan ha åpnet for at flere leverandører kunne delta i konkurransen. Når en slik vesentlig endring må gjøres, er det ingen vei utenom å avlyse konkurransen og komme med nye kunngjøring uten det frafalte kravet, ifølge klagenemnda.

Utgangspunktet i denne saken, KOFA-sak 2012/244, er en klage i forbindelse med en åpen anbudskonkurranse for snart to år siden i regi av Bymiljøetaten i Oslo kommune om trebeskjæring. Det sentrale poenget i klagen var at det absolutte kravet til lærlingordning ble fjernet kort til før tilbudsfristen løp ut.

Forskriftskravet er at oppdragsgiver har anledning til å gjøre endringer som ikke er vesentlige innen fristutløpet. Disse skal umiddelbart meddeles alle som har mottatt konkurransegrunnlaget. Dersom endringen kommer så sent at det er vanskelig for leverandørene å ta hensyn til det i tilbudet, skal det fastsettes en forholdsmessig forlengelse av tilbudsfristen. Samtlige leverandører skal snarest varsles om forlengelsen.

Frafall av ufravikelig krav

Klagenemnda understreker at det ikke kan foretas endringer som er av en slik karakter at de kan påvirke potensielle tilbyderes ønske om eller mulighet til å delta i konkurransen. Og:

- Kontraktskravet om lærlingeordning ble bekreftet av innklagede i svar til tilbyderne 28. september 2012: "[d]et er et ufravikelig krav at tjenesteyteren som blir valgt, skal ha lærlingeordning." At den foretatte endringen gjelder frafall av ufravikelig krav taler for at endringen er "vesentlig". Endringen hadde som virkning at flere leverandører, eksempelvis klager, kunne delta i konkurransen. 

Les mer... http://foa.no/blog/files/17651ecf0bfed8a8515d2f0bebed1976-544.html#.VAQy_UuGy5M