Forum for offentlige anskaffelser

Fryktet følgene av avvisningsplikten – slapp foretaksstraff for korrupsjon

Pressemelding   •   aug 24, 2013 11:36 CEST


Dersom en leverandør er dømt for f.eks. korrupsjon langt tilbake i tid, kan det være uforholdsmessig å avvise ham fra en offentlig anbudskonkurranse, selv om det ved slike tilfeller etter reglene i utgangspunkt er en plikt til å avvise. En fersk dom i Høyesterett tar konsekvensen, og lar konsulentselskapet Norconsult slippe foretaksstraff. Blant forholdene som bl.a. veide tungt i Høyesteretts avgjørelse: Selskapet har foretatt flere tiltak for å forhindre korrupsjon i fremtiden, og det er risiko for at oppdragsgiveres praktisering av regelverket samlet sett fører til uforholdsmessige konsekvenser.
I denne spalten tar vi for oss ulike problemstillinger knyttet til gjennomføring av offentlige anskaffelser. Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets (FADs) veiledning ligger til grunn. Denne gangen gjelder det forhold som kan gi oppdragsgiveren rett eller plikt til å avvise en leverandør. Veiledningen ble oppdatert i juli 2012, slik at den også omtaler de nye håndhevelsesbestemmelsene i anskaffelsesregelverket.
Høyesterett har for øvrig nylig avsagt dom i den såkalte Norconsult-saken. Her gjaldt det gjelder spørsmål om ileggelse av foretaksstraff for 
korrupsjonshandling begått av en ansatt. Begrunnelsen for at Norconsult slapp foretaksstraff, har relevans til anskaffelsesforskriftens bestemmelser om plikt til å avvise en leverandør: Hvilke konsekvenser ville en domfellelse få for en så sentral aktør i det norske, offentlige anskaffelsesmarkedet som Norconsult?
Les mer... http://foa.no/blog/files/32bea8b6cac7e05a896a9bc2ed816d07-442.html#.Uhh9exZWuPs