Universitetet i Bergen

– Frys opptaksrammen for 2011 : Utdanningsutvalget vil at opptaksrammen for 2011 ikke skal reduseres i forhold til årets ramme.

Pressemelding   •   nov 09, 2010 12:54 CET

Av Guri Gunnes Oppegård

Forslag til endelig opptaksramme for neste studieår skal drøftes og avgjøres i universitetsstyret 1. desember. Utdanningsutvalget (UU) behandlet saken onsdag og anbefaler nå styret å ikke redusere i opptaksrammen for neste studieår.

Les hele vedtaket her (pdf).

Vedtaket ble fattet mot én stemme.

Ønsker ingen reduksjon
På et møte blant utdanningsdekanene for en måned siden ble det uttrykt stor motstand mot et generelt kutt i opptaksrammen, som skulle ramme alle fakultetene likt. Innholdet i møtet ble diskutert i utvalget onsdag.

Dersom UiB går for et kutt i rammen for neste høst, mente utdanningsdekanene at man risikerte at departementet ville oppfatte dette som et signal om at UiB ikke ønsket å ta i mot flere studieplasser i fremtiden. Flere fakultet fremholdt også at et kutt ville føre til tap av inntekter.

– Da undervisningsdekanene diskuterte dette skjedde det en dreining fra forslaget om å sende et signal til universitetsstyret om at det skal kuttes, til at vi ønsker status quo, påpekte Knut Martin Tande, prodekan for undervisning ved Det juridiske fakultet (JUSS), på møtet i UU.

I utvalget ble det en lang diskusjon om fagdimensjonering og opptaksrammer. Flere representanter var uenig i vedtaksforslagets første punkt: ”Utdanningsutvalget uttrykker bekymring over dagens finansieringssystem og underfinansieringen av utdanningsvirksomheten, gitt handlingsromsutvalgets dokumentasjon av avviket mellom fullfinansierte studieplasser og antall registrerte studenter.

Sakspapirer til UU-møtet 3. november, se sak 64/10 side 33. (pdf)

I det endelige vedtaket ble denne formuleringen endret.

Alternativt vedtaksforslag
Knut Martin Tande fremmet et alternativt forslag til vedtak.

– Hensikten med det alternative forslaget er å få fokus i universitetsstyret på det vi mener er viktige forhold som nå blir for lite tydelig i vedtaket slik det er foreslått. Det er ikke nødvendigvis dagens finansieringssystem fra KD som er problematisk. Problemet er i minst like stor grad den interne bruken og fordelingen av midlene som universitetet blir tildelt, sa Tande.

I det alternative vedtaket trekker JUSS frem det de opplever som ”en manglende forståelse for fakultetets undervisnings- og ressurssituasjon” fra ledelsens side. JUSS mener ledelsen ikke tar på alvor at fakultetet ”har et akutt behov for tilførsel av nye faste stillinger for å ivareta den helt nødvendige emnemessige bredden i et viktig profesjonsstudium.”

Forslaget til alternativt vedtak inneholder også en anbefaling om å opprettholde nivået på opptaksrammen neste høst.

– Jeg er enig i at det er grunn til bekymring for undervisningskapasiteten ved jussen. Men det er tydelig kommunisert til KD at vi gjerne tar i mot flere fullfinansierte studieplasser, men de har valgt å lese det som at vi ikke kan ta i mot noen flere plasser, sa Synnøve Mjeldheim Skaar, leder av Studentparlamentet.

– Jeg synes juss sitt forslag er veldig krast, og det blir underlig om utdanningsutvalget vedtar dette. Det hadde vært bedre om fakultetsstyret ved jussen vedtok disse formuleringene, påpekte studentrepresentant Hanne Kvilhaugsvik.

– Det er ikke ment som et frontalangrep mot ledelsen. Vi ønsker å påpeke at det er mangler ved måten man omfordeler midler på ved UiB, og få frem hvilken opplevelse av situasjonen juridisk fakultet har i dette henseende. Vi kan godt endre formuleringer hvis det er det som skal til for å få det alternative vedtaket gjennom, svarte Tande.

Vil ha fullfinansiering
Kuvvet Atakan, viserektor for utdanning, fremholdt at ledelsen har signalisert overfor KD at nye studieplasser skal være fullfinansierte.

– Vi er tydelige overfor departementet på hva vi mener med yngrebølgen, og samtidig er vi tydelige om hva vi ønsker med dagens situasjon. Vi kan alltids diskutere hvordan departementet tolker dette, jeg heller mot studentenes tolkning, sa Atakan.

Han understreket at universitetsledelsens syn er å styrke kvaliteten på utdanningen, samtidig som UiB ønsker å gi studiemuligheter til dagens studenter og mange flere av de nye søkerne som er ventet med yngrebølgen. Men det krever tilstrekkelig finansiering av studieplassene, og dette er bakgrunnen for at ledelsen har signalisert overfor KD at de kan ta i mot flere fullfinansierte studieplasser, ifølge Atakan.

– Man har kommet så langt i å utnytte muligheten til å ta inn ekstra studenter, at vi kommer til en øvre grense hvor vi ikke kan påta oss noe mer uten fullfinansiering, sa Kuvvet Atakan.

 

Ja til flere studenter
For tre uker siden, da alle fakultetene ga ledelsen en vurdering av utdanningskapasiteten i tilknytning til neste høsts opptak av studenter, kom det frem at ingen fakultet mener det er nødvendig med et kutt i rammen. Flere mener heller det kan være grunnlag for en økning. Samtidig kom det frem at det er behov for mer tid til å beregne de reelle kostnadene ved undervisningen ved flere fakultet.

 

– Det sies fra ledelsen at universitetet har over 2000 studieplasser uten finansiering. Det er en sannhet med mange modifikasjoner. Jeg føler at det er positivt at vi strekker strikken lengre enn andre, sa Gottfried Greve, fungerende undervisningsdekan ved Det medisinsk-odontologiske fakultet (MO) på UU-møtet.

Gottfried Greve fremmet forslag om endring i vedtaket, slik det var foreslått i sakspapirene, for å presisere at UiB ønsker å bidra til å dekke samfunnets utdanningsbehov i tiden fremover: ”Utdanningsutvalget mener at Universitet i Bergen skal bidra med et økt antall studieplasser med høy kvalitet til det voksende antall ungdom som vil søke utdannelse i årene som kommer og for å svare på samfunnets behov for akademisk kompetanse.

– Det må samtidig komme tydelig frem at utdanningsutvalget uttrykker bekymring over nåværende underfinansiering av mange studieplasser, påpekte Greve.

– De signalene vi skal sende til departementet er: Vi er klare til å ta i mot nye studieplasser, men vi er bare klare til å ta i mot nye fullfinansierte studieplasser, sa Jan Oldervoll fra Det humanistiske fakultet (HF).