Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Fylkesmannen positivt ut av kommuneundersøkelse

Pressemelding   •   okt 20, 2010 11:21 CEST

Fylkesmannen befester sin viktige rolle som veileder overfor kommunene og som rettssikkerhetsgarantist, men kommunene er i mindre grad fornøyde med saksbehandlingstiden og Fylkesmannens håndtering av plan- og bygningssaker.
Dette viser en undersøkelse Difi har gjennomført på vegne av Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet (FAD).

I undersøkelsen blir landets rådmenn og ordførere bedt om å vurdere hvor godt Fylkesmannen løser sine oppgaver overfor kommunene. På en skala fra 1-6 blir etaten totalt sett i gjennomsnitt belønnet med 4,4 poeng.

- Det gode resultatet bekrefter Fylkesmannens viktige rolle når det gjelder å utforme og iverksette statlig politikk på områder hvor nasjonale hensyn må veie tungt samtidig som lokale hensyn skal ivaretas, sier fornyingsminister Rigmor Aasrud.

Spørreundersøkelsen er gjennomført som ledd i et pågående lederutviklingsprogram for fylkesmannsembetene, og Aasrud mener resultatene er viktige i denne samenheng, men også i forhold til å utvikle en delingskultur der man kan lære av hverandre.

- Når 82 prosent av de som har svart, mener at kommunikasjonen med Fylkesmannen er preget av åpenhet og tillit, har vi et solid fundament å bygge videre på, slår Aasrud fast.

Minst fornøyd er kommunene med saksbehandlingstiden (3,6 poeng) og behandlingen av plan- og byggesaker.

- At kommunene kan være misfornøyde med Fylkesmannens behandling av plan- og byggesaker er ikke overraskende. I slike saker vil Fylkesmannen ofte måte veie nasjonale mot lokale interesser, og da er det ikke alltid man faller ned på kommunens syn, sier Aasrud. Hun ser at enkelte fylker kan ha et forbedringspotensial når det gjelder saksbehandlingstid.
- FAD vil derfor ta initiativ overfor de ansvarlige fagdepartementene og embetene, til en nærmere gjennomgang av embetenes saksbehandlingstid, sier Aasrud.

Aasrud er heller ikke overrasket over at enkelte fylker kan komme noe dårligere ut enn andre.

- Det er naturlig og også riktig at embetene skårer ulikt. Embetene skal utøve sin rolle i 18 ulike fylker, hvor antall og størrelse på kommuner, geografi, næringsgrunnlag, demografi vil variere og dermed også konfliktsaker som for eksempel strandsonen, jordvern og verneområder. Når dette er sagt, vil store forskjeller i fylker med relativt like rammebetingelser indikere at ting kan gjøres bedre. Jeg er trygg på at embetene vil ta tak i egne utfordringer og samtidig lære av de som har en bedre praksis, sier statsråden.

Her finner du hele undersøkelsen og resultatrapporter for de enkelte fylkene