Statsministerens kontor

Garantiordning for kraftintensiv industri

Pressemelding   •   sep 14, 2010 16:38 CEST

Statsminister Jens Stoltenberg og statsråd Trond Giske presenterte i dag garantiordningen for kraftintensiv industris kjøp av kraft. Ordningen vil bidra til å sikre arbeidsplasser i industrien, og omfatter 80-90 bedrifter innenfor trelast og trevare, treforedling, kjemiske produkter og metaller. Ordningen har en ramme på 20 milliarder kroner og skal forvaltes av Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK).

– Dette vil gjøre det lettere for industrien å inngå langsiktige kraftkontrakter og bidra til investeringer og trygge arbeidsplasser i norsk industri, sier Stoltenberg.

– Garantiordningen innebærer ikke statsstøtte. Den vil være på forretningsmessige vilkår. Når vi likevel ønsker å notifisere ordningen, skyldes dette at vi av hensyn til bedriftene ønsker sikkerhet for at ordningen er i tråd med EØS-avtalen, sier Giske.

Langsiktige kraftavtaler skal kunne stilles som sikkerhet for garantier i ordningen. Formålet er å redusere GIEKs risiko. For å få til dette er det behov for en lovendring som nå sendes ut på høring. Det foreslås at denne hjemmelen legges i dekningsloven.  Garantier skal også kunne stilles overfor banker og andre långivere som finansierer forhåndsbetaling av kraft.

Ordningen må godkjennes av EFTAs overvåkningsorgan ESA. Det har allerede vært god kontakt med ESA underveis.

Fakta om garantiordningen:

  • Gjelder for virksomheter registrert innenfor SSBs næringskoder (SN2002) 20, 21, 24 og 27, og som har et årlig kraftforbruk på minst 10 GWh. Dette omfatter 80-90 bedrifter innenfor trelast og trevare, treforedling, kjemiske produkter og metaller.
  • Garantier kan gis til enkelvirksomheters kraftkjøp eller til kraftkjøp foretatt av en sammenslutning av virksomheter (konsortier) innenfor kraftintensiv industri.
  • Garantier skal ikke ytes til industribedrifter og konsortier som er i økonomiske problemer.
  • Kraftavtaler det garanteres for, må være inngått med en kraftselger i EØS-området. Dette inkluderer både omsettere av kraft og kraftprodusenter.
  • En kraftavtale må ha en varighet på minst sju år for å kunne bli omfattet av ordningen. Formålet med dette vilkåret er å stimulere til inngåelse av langsiktige kraftavtaler samtidig som Nord Pools virksomhet ikke påvirkes for mye negativt av ordningen.
  • Garantier kan gis for kraftavtaler på inntil 25 års varighet.
  • Garantier i ordningen kan gjelde ved konkurs, insolvens og manglende betalingsvilje.
  • Garantiene skal være koblet til en konkret transaksjon, for et angitt beløp eller beløpsandel og for en begrenset tidsperiode.
  • I tråd med EØS-avtalens statsstøtteregler skal garantien til enhver tid maksimalt dekke 80 pst. av den underliggende finansielle forpliktelsen som garantien svarer mot. Ved mislighold kan GIEKs tapsdekning maksimalt utgjøre 80 pst. av det tapet som oppstår.