Mattilsynet gammel

Generalforsamling i Verdens Dyrehelseorganisasjon (OIE)

Pressemelding   •   jun 01, 2011 17:12 CEST

Verdens Dyrehelseorganisasjon avholdt den 22-27. mai sin 79. generalforsamling i Paris.

Over 600 deltagere, bestående av delegater fra medlemslandene og representanter for internasjonale organisasjoner (FAO, WHO, Verdensbanken, WTO etc.), myndigheter, forskningsmiljøer og nærings- og dyrevernorganisasjoner, var samlet i konferansesenteret Maison de la Chimie i Paris.

Fra Norge deltok representanter fra Mattilsynet, inkludert vår CVO Keren Bar-Yaacov, representanter fra Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet og Veterinærinstituttet.

Verden er fri for Rinderpest (kvegpest) – frierklæring fra OIE
Verdens Dyrehelseorganisasjon erklærte den 27. mai 2011 verden fri for Rinderpest. Dette er den første alvorlige smittsomme dyresykdommen som er utryddet på verdensbasis. Sykdommen, som er en virussykdom som i hovedsak affiserer storfe, har i århundre vært en global trussel for dyrehelse og internasjonal handel og bidro i sin tid til opprettelsen av OIE. Resolution 18/2011, som erklærer at alle land i verden med dyreslag mottagelige for Rinderpest nå er fri for sykdommen, ble enstemmig vedtatt av delegatene.

OIEs anerkjennelse av offisiell sykdomsstatus
Flere land fikk anerkjent ny sykdomsstatus gjeldende viktige sykdommer som bekjempes på verdensbasis. Danmark og Panama fikk anerkjent sin risiko for BSE (kugalskap) som neglisjerbar og Japan, Botswana, Filippinene, Argentina, Bolivia, Brasil og Paraguay ble erklært frie for Munn- og klauvsyke for hele eller deler av sitt landområde.

Oppdatering og utvikling av landdyrhelse/dyrevern- og fiskehelsekoden
Kapitlene i landdyrhelse- og fiskehelsekoden, som har vært opp til revisjon i inneværende periode, ble gjennomgått i plenum. Fiskehelsekoden ble i år tildelt mer tid for gjennomgangen enn tidligere og dette ble positivt mottatt. Noen endelige innspill ble gitt av forsamlingen i salen og diskutert og stemt over. Norge, ved vår CVO Keren Bar-Yaakov, spilte inn relevante kommentarer mht. fiskehelsekoden: Norge understreket betydningen av at all medisinering av fisk skjer etter foreskriving av fagfolk og at hvis dette gjøres av fiskehelsepersonell skal disse være autoriserte for oppgaven. I tillegg ble det gitt innspill på krav til behandling av fiskeprodukter som skal være sikre mht. smitte av Gyrodactulus. Begge disse innspillene ble godt mottatt og vil bli innlemmet i det nye utkastet til fiskehelsekoden.

Når det gjelder dyrehelsekapitlene var det ikke store endringer men definisjonen av begrepet ville dyr er foreslått endret ved at ville dyr nå inndeles i flere undergrupper (”captive” og ”feral”). Dette får blant annet konsekvenser for kapitlene som omhandler sykdommene Aujeszky’s sykdom og klassisk svinepest. Denne endringen gjenspeiler OIEs anerkjennelse av at også ville dyr kan påvirke både dyre- og folkehelsen globalt og at deres innflytelse må vurderes i forbindelse med ethvert bekjempelsesarbeid.

Når det gjelder dyrevern var det første utkastet til et kapitel gjeldende dyrevernstandarder for en bestemt type hold/produksjon (slaktekyllingproduksjon) foreslått vedtatt. Her var det foreløpig ikke mulig å oppnå enighet og kapitlet vil derfor bearbeides ytterligere før det legges frem for ny votering. De enkelte medlemsland ble sterkt anmodet om å komme med innspill på dette viktige kapitlet med tanke på at OIE har tatt mål av seg å være førende når det gjelder internasjonale standarder for dyrevern.

Verdens dyrehelsesituasjon og strategier fremover
Det ble gitt en oversikt over dyrehelsesituasjonen globalt med vekt på medlemslandenes innrapporteringer i løpet av 2010 og begynnelsen av 2011. Utviklingen mht. munn- og klovsyke, West Nile fever, blåtunge, aviær influensa, rabies, afrikansk svinepest og småfepest ble spesielt gjort rede for i plenum. I tillegg ble infeksjoner med Batrachochytrium (sopp) og ranavirus særlig omtalt for amfibier. Utbredelsen av disse sistnevnte sykdommene vet en fortsatt lite om i mange land og de er nylig blitt listeførte og rapporteringspliktige av OIE. Sykdommene er forbundet med en bekymringsfull reduksjon av amfibier på verdensbasis, som også kan få konsekvenser for et globalt økosystem.

Når det gjelder OIEs videre strategi for bekjempelse av alvorlige dyresykdommer er det i samarbeid med FAO laget et offisielt kontrollprogram for bekjempelse av munn- og klovsyke. Å få kontroll med denne sykdommen ses på som et ”fellesgode” pga. sykdommens konsekvenser for dyrehelse, handel og matsikkerhet. Det nye programmet tilpasses det enkelte lands situasjon og medlemslandene må søke om godkjenning for deltagelse. Munn- og klovsyke er ved siden av rabies den sykdommen som OIE på sikt arbeider med å utrydde på verdensbasis og det etablerte kontrollprogrammet er et viktig steg i denne retning.

Når det gjelder rabies er det en av verdens alvorligste zoonoser, som anslås å ta livet av over 40 000 barn på verdensbasis. Et viktig bidrag i bekjempelsen av rabies er vaksinasjonsprogrammer for såkalte ”stray-dogs” som oftest er smittekilder for barn og unge.

Hvert år velger generalforsamling temaer som den ønsker å sette fokus på og undersøke nærmere. I 2010 ble et spørreskjema som omhandlet betydningen av veterinært arbeid for den globale matsikkerheten for næringsmidler fra landdyr. Resultatene fra denne undersøkelsen ble presentert og det ble konkludert med at veterinærers arbeid er av avgjørende betydning for den globale matsikkerheten.

I tillegg har det vært arbeidet med en global strategi for kontroll med munn-og klovsyke, hvilket har resultert i det offisielle kontrollprogrammet for denne sykdommen.

Temaet som vil bli fokus for neste års undersøkelse berører tekniske nyvinninger innenfor diagnostikk og forskning og deres eventuelle betydning for global dyrehelse.

Verdens Veterinærår 2011 og annet samarbeid
OIE har ved sitt PVS-system (Performance of Veterinary Services), som måler medlemslandenes oppnåelse av veterinære standarder som definert i OIE-koden, bidratt til å høyne standarden på det veterinære innsatsområdet verden over. Inntil nå er 102 PVS-evalueringer gjennomført på verdensbasis.

OIE støtter også aktivt feiringen av Verdens Veterinærår 2011 (Vet2011) og har i samarbeid med blant annet EU bidratt til å spre informasjon om veterinærers arbeid og dets betydning for dyre- og folkehelsen globalt. På årets Generalforsamlingen ble finalistene i OIE og EUs internasjonale fotokonkurranse Vet2011 presentert og deres bilder kunne tas i nærmere øyesyn. Av over 2500 innsendte bilder var 8 finalister trukket ut og den endelige vinneren ble presentert ved en høytidlig prisutdeling.

Organisasjonen fortsetter og utvider også sitt samarbeid med andre standardsettende organisasjoner som Codex Alimentarus og andre, for å oppnå mest mulig enhetlige standarder hvor dette er mulig.

For ytterligere informasjon om generalforsamlingen følg link til OIEs hjemmeside til høyre.

Kontaktperson i Mattilsynet:
Stefania Halldorsdottir
Seksjon for landdyrhelse og fôr
23216541