Mattilsynet gammel

Gi kommentarer i næringsmiddelsaker

Pressemelding   •   feb 11, 2011 14:35 CET

En av Codex Alimentarius-kommisjonens (CAC) under-komiteer – Codex-komiteen for analyse- og prøvetakingsmetodikk innen næringsmidler [Codex Committee on Methods of Analysis and Sampling (CCMAS)] - avholder en møteserie i Budapest 7. - 11. mars. Norge, ved Mattilsynet, deltar på møtene og tar gjerne imot innspill fra både næring, publikum og andre interessenter til saker som skal drøftes.

I 2011 vil revisjon av veilederen for måleusikkerhet i forbindelse med prøvetaking og analyse og måleusikkerhetens innvirkning på tolking av analyseresultatene, være høyt prioritert. Dette fordi det har innvirkning på når et parti næringsmiddelvarer kan avvises, og når det kan godkjennes.

Bruken av patenterte hurtigmetoder er også et viktig punkt på agendaen. I forkant av Budapest-sesjonen skal det være et seminar om hvilke kriterier og krav som bør settes til disse metodene for at de skal kunne brukes i Codex-sammenheng.

Hele agendaen for sesjonen – med dokumenttilgang – kan lastes ned fra nettsiden til Codex. Se lenke til høyre på siden. Eventuelle kommentarer til saker på agendaen kan sendes codex@mattilsynet.no innen 17. februar.

Viktig påvirkningsmulighet for Norge
Codex Alimentarius-kommisjonen ble opprettet av FNs matvare-/jordbruksorganisasjon (FAO) og Verdens helseorganisasjon (WHO) i 1963. Komiteen teller 184 medlemsland og én organisasjon (EU), dekker over 90 prosent av jordens befolkning og har opprettet rundt 30 Codex-komiteer relatert til reguleringer rundt næringsmidler (standarder, retningslinjer, og andre tekster). Viktigste formål er å beskytte folks helse og sikre redelig handelspraksis i den internasjonale handel med matvarer.

Gjennom de ulike Codex-møtene har Norge en selvstendig påvirkningsmulighet selv om hensynet til EU kan spille inn. For Norge er blant annet spørsmålene som diskuteres her angående fisk svært viktige.

- Eksempelvis kan nevnes at Verdens handelsorganisasjon (WTO) benytter Codex-reguleringer om det oppstår en tvist - ført inn for WTOs dommerpanel - rundt eksport og import. Nasjonale lover og regler kan da skyves til side med mindre myndighetenes tiltak kan forsvares ut fra helsemessige forhold, forklarer seniorrådgiver Frode Baumann i Mattilsynets regelverksstab.

CCMAS-komiteen har mange funksjoner
CCMAS-komiteen utarbeider generelle retningslinjer og kriterier for valg av analysemetoder og prøvetakingsplaner innen næringsmidler. CCMAS-komiteen bistår øvrige Codex- komiteer i spørsmål relatert til analyser og prøvetaking, og er en koordinerende instans for Codex vedrørende analyse og kvalitetssikringssystem. I tillegg er denne komiteen en koordinerende instans mellom organisasjoner som arbeider med metodeutvikling. Komiteen utarbeider dessuten retningslinjer, veiledere og prosedyrer for å sikre en enhetlig forståelse av og en best mulig kvalitet på prøvetakings- og analysearbeidet.

I 2010 var komiteens arbeid med kriterier for valg av metoder for bestemmelse av genmodifisert mat den viktigste saken for Norge, og det endelige dokumentet ble godkjent i 2010. Andre viktige saker var arbeidet med måleusikkerhet i forbindelse med prøvetaking og analyse. Diskusjonen gjaldt usikkerhetens innvirkning på tolking av analyseresultat sett i forhold til grenseverdier. Arbeidet med kriterier for å vurdere kjemiske hurtigmetoder var også prioritert i 2010.

 

Kontaktperson i Mattilsynet:
Frode Baumann, seniorrådgiver i stab regelverk – hovedkontoret
Tlf: 32 24 58 04