Lac 2.0 AS

Gir 200 000 til gode digitale prosjekter

Pressemelding   •   nov 10, 2011 13:35 CET

Som et ledd i sin omfattende satsing på innovasjon, lokker nå Telenor alle med gode digitale prosjekter i ermet til å delta i konkurransen om NOK 200 000 og samarbeide med Telenor Comoyo om forretningsutvikling.

Prisen Digital Winners 2011 vil bli overrakt en verdig vinner den 22. november i år, og Telenor håper særlig på at vinneren vil være en tjeneste eller et produkt som kan benyttes på ulike plattformer, og som kan inspirere brukere til å bli aktive bidragsyte på nett.

- Innovasjon er grunnleggende for et selskap som Telenor, og utvikling av digitale tjenester og digitalt innhold er svært viktig for oss. I Telenor er vi inspirert av alle de fascinerende tingene som skjer i det nordiske markedet for digitale medier, og vi vil gjerne være med på å gjøre vårt for å stimulere videre utvikling med nordisk innhold. Derfor er denne prisen viktig for oss, sier Kristin Skogen  Lund i Telenor.

Juryen består av erfarne ansatte fra hele Telenor, samt to eksterne representanter. Jurymedlemmene besitter kompetanse fra markedssiden, men også fra utviklingssiden i Telenor.

- Juryens sammensetning gjenspeiler ønsket om å dekke et bredt kompetanseområdet, både hentet internt i Telenor og hos eksterne samarbeidspartnere, sier Skogen Lund

Prisen er nordisk og kandidater til prisen kan være digitale tjenester og produkter i alle faser (start up eller mer modne bedrifter). Det viktige er fokus på innovasjon og kundevennlige digitale tjenester og produkter. Kandidater kan nominere seg selv eller bli nominert. Fristen for påmelding er satt til 13. November. Meld deg som kandidat  www.telenor.com/digitalwinners2011

Prisen deles ut under kveldsarrangementet på Digitale Medier konferansen 22. November. Se hele programmet til konferansen og meld deg på her: http://digm.no

For tredje gang arran­ge­res kon­fe­ran­sen «Digitale Medier». Konferansen hol­des på Telenor Expo, Telenor-senteret, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu.

Gjennom fore­drag, debat­ter og case­pre­sen­ta­sjon gir kon­fe­ran­sen avgjø­rende inn­sikt til medie­le­dere på alle nivåer. Årets kon­fe­ranse er det mest kom­plette arran­ge­ment innen dette områ­det i Norge noen­sinne — og vi pre­sen­te­rer de mest etter­spurte inter­na­sjo­nale og nasjo­nale fore­drags­hol­dere og bidragsytere.

Medienes hver­dag er i rask og dra­ma­tisk end­ring. Nye kana­ler og tje­nes­ter duk­ker sta­dig opp, og etab­lerte opp­fat­nin­ger må revi­de­res. Utviklingen går så fort at det er svært kre­vende å holde over­sikt, men like­vel må stra­te­gier leg­ges og beslut­nin­ger tas.

Digitale Medier 2011 gir over­sikt og inn­sikt, sam­ti­dig som det er en møte­plass for kon­kur­ren­ter og samarbeidspartnere.

Det er Institutt for Grafiske Medier (IGM) som er ini­tia­tiv­ta­ker til kon­fe­ran­sen — med Telenor, New Media Network og Mediebedriftenes Landsforening som arrangører.