KLP

Gode resultater i urolig farvann

Pressemelding   •   nov 02, 2011 09:04 CET

Til tross for urolige finansmarkeder kan KLP vise til gode resultater. Dette viser viktigheten av solide buffere. Samlet resultat til kunder endte på 3,4 milliarder kroner.

Verdijustert og bokført avkastning hittil i år er henholdsvis 1,1 og 3,7 prosent. Omløpsobligasjoner og eiendom er de viktigste bidragsyterne til den positive avkastningen.

- Vi har kunder og eiere som prioriterer soliditet og langsiktighet i kapitalforvaltningen. Det gir nå resultater, og er et veldig godt utgangspunkt for å oppnå gode resultater fremover, sier konsernsjef Sverre Thornes i KLP.

Uroen i finansmarkedene ble forsterket gjennom tredje kvartal. Dette tydeliggjorde at KLPs strategi om å ha solide og fleksible buffere har vært viktig.

KLP hadde ved utgangen av tredje kvartal en total soliditetskapital på 34,7 milliarder kroner som tilsvarer 15,6 prosent av forsikringsfond. Til tross for fallende aksjemarkeder utgjorde KLPs kursreguleringsfond solide 1,9 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet. Selskapet har ikke hatt behov for å trekke på tilleggsavsetninger. I tråd med den positive markedsutviklingen gjennom oktober har vi sett en betydelig styrking av våre kursreserver siden kvartalsslutt.

- Vi har en betryggende soliditet som gir et godt utgangspunkt for vår investeringsstrategi. Vår ambisjon er å gi en god og forutsigbar avkastning over tid. Vi har ikke hatt behov for å redusere aksjebeholdningen i kvartalet og gleder oss over en positiv markedsutvikling i oktober, selv omfaren for nye kraftige fall i aksjemarkedet ikke er over, sier Thornes.

KLP-konsernet hadde ved utgangen av kvartalet en forvaltningskapital på 284,5 milliarder kroner. Dette er en vekst på 17 milliarder kroner det siste året, hovedsakelig som følge av vekst i KLPs forsikringsfond.

Positiv markedssituasjon innen livsforsikring
Resultatet av årets anbudsprosesser innen offentlig tjenestepensjon er så langt entydig positivt. KLP har vunnet begge de to anbudskonkurransene som er gjennomført i høst (Rogaland Fylkeskommune og Karasjok Kommune). Dette representerer forsikringsfond på ca en milliard kroner.

Personmarkedssatsing i fremgang
KLP har de to siste årene satset aktivt på å tilby gode og fordelaktige bank, forsikring og fondsprodukter primært til sine eieres ansatte. Det er etablert 41. 200 kundeforhold i løpet av relativt kort tid, noe som viser at KLP tilbyr konkurransedyktige og gode produkter i markedet. Etter snart to års drift som nettbank forvalter KLP Banken nå totalt 17.200 aktive kunder. KLP Skadeforsikring har nå 12.000 personkunder og en premiebestand på 120 millioner kroner. Også KLP-fondene har nå over 12.000 personkunder.

Gode resultater innen skadeforsikring
KLP Skadeforsikring leverer skadeforsikring til 296 kommuner og fylkeskommuner, samt 2670 bedrifter. Selskapet hadde ved utgangen av tredje kvartal et resultat på 33millioner kroner.

KLP viser for øvrig til selskapets kvartalsrapport for tredje kvartal på www.klp.no

Nøkkeltall  
3Q-2011 3Q-2010
Bokført kapitalavkastning 3,7 prosent 3,9 prosent
Verdijustert kapitalavkastning 1,1 prosent 5,1 prosent
Verdijustert kapitalavkastning inkl verdijustering av obligasjoner som holdes til forfall 1,9 prosent 6,0 prosent
Premieinntekter (mrd kr) 17,7 16,9
Utbetalte pensjoner og andre erstatninger (mrd kr) 7,2 6,5
Forvaltningskapital KLP Konsern (mrd kr)  284,5 267,3
Kapitaldekning 11,4 prosent  12,3 prosent
Solvensmargin 227 prosent  216 prosent

Allokering  
3Q-2011 3Q-2010
Aksjer 14,3 % 15,1 %
Omløpsobligasjoner 22,1 % 23,5 %
Obligasjoner som holdes til forfall 33,7 % 33,2 %
Utlån 11,2 % 15,1 %
Eiendom 12,0 % 11,7 %
Andre finansielle eiendeler 6,6 % 1,4 %

For mer informasjon kontakt:
Konsernsjef Sverre Thornes 97 74 40 07
Konserndirektør økonomi og finans Aage Schaanning 90 52 43 12
Finansdirektør Per Victor Nordan 92 03 55 00
Kommunikasjonsdirektør Ole Jacob Frich 90 91 55 23

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er et av Norges største livsforsikringsselskap. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter både i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte. KLP-konsernet har en forvaltningskapital på 285 milliarder kroner.