Statistisk sentralbyrå SSB

Godstransport med lastebil over grensen, 4. kvartal 2009

Pressemelding   •   feb 17, 2010 13:03 CET

Norske lastebilers andel stabil

Norske lastebilers andel av grensetransporten har holdt seg på 45-46 prosent siden 2003. Polske, baltiske og en del andre nasjonaliteters andel øker, mens de svenske lastebilenes andel går ned.

[Figur: Godstransport med lastebil over grensen. Norske og utenlandske biler. 2000-2009]

[Figur: Godstransport med lastebil over grensen. Andel av transportert mengde etter nasjonalitet på bilen. 2000-2009. Prosent]

I løpet av 2009 ble mer enn 243 millioner tonn gods fraktet til eller fra Norge, 6 prosent mindre enn året før. Disse tallene omfatter alle transportformer, også eksport av olje og gass med skip eller i rør. Lastebiltransporten utgjorde 12,8 millioner tonn av dette, noe som er 16 prosent mindre enn i 2008. Av dette ble 10,8 millioner tonn fraktet med lastebiler som passerte grensen på vei. Resten var lastet på bil og/eller tilhenger som ble transportert med ferge.

Statistikken sier ingen ting om nasjonaliteten på bilene som passerer grensen med ferge. 4,9 millioner tonn av varene som ble fraktet over grensen på vei, ble transportert med norske lastebiler, mens 5,9 millioner tonn var lastet på utenlandske biler. De norske bilenes andel utgjorde i overkant av 45 prosent, om lag det samme som de siste 6 årene.

De svenske lastebilenes andel av den norske grensetransporten har ikke holdt seg like stabil. I årene 2001-2003 lå svenskenes andel like under 33 prosent, men har deretter sunket jevnt til vel 28 prosent i 2009. Danske og finske lastebiler har ligget på 5-6 prosent i hele perioden. Det er de
polske, baltiske og til dels også tyske, nederlandske og russiske bilene som, til tross for relativt begrensede kvanta, øker sine andeler.

Økning i fjerde kvartal
I fjerde kvartal ble det transportert 2,8 millioner tonn gods over grensen med lastebil. Det er en liten økning sammenlignet med samme kvartal året før, og første gang på fem kvartaler at godsmengden ikke går ned. De svenske lastebilene fraktet 26 000 tonn mer over norsk grense i fjerde kvartal 2009 enn i samme periode i 2008. For norske lastebiler sank mengden med 32 000 tonn eller 2,5 prosent. Også danske og finske lastebiler transporterte mindre til og fra Norge i fjerde kvartal 2009 enn i fjerde kvartal 2008.


http://www.ssb.no/godstrans/