Statistisk sentralbyrå SSB

Godstransport med utenlandske lastebiler, 2008 Varene er på norske lastebiler i Norge

Pressemelding   •   des 17, 2009 09:54 CET

Utenlandske lastebiler transporterte vel 8 millioner tonn varer i Norge i 2008, mens de norskregistrerte transporterte 289 millioner tonn. De utenlandske bilenes andel av varetransporten utgjorde dermed kun 2,7 prosent. Dette viser tall fra en ny statistikk basert på EU/EØS-landenes lastebilundersøkelser.

Av de 8,1 millioner tonn som utenlandske lastebiler fraktet i Norge i 2008, ble 7,6 millioner tonn fraktet til eller fra Norge og 0,5 millioner tonn kjørt fra ett sted i Norge til et annet. Til sammenligning viser den norskeLastebilundersøkelsen at norske lastebiler transporterte 282,8 millioner tonn gods innenlands, mens 6,3 millioner ble fraktet til eller fra utlandet.

En fjerdedel av transportarbeidet av utenlandske biler

Transportarbeidet utført med utenlandske biler i forbindelse med turer til, fra eller i Norge utgjorde 6,3 milliarder tonnkilometer. Tonnkilometerbegrepet er et produkt av mengden gods som er transportert og den tilbakelagte distansen, og i disse tallene inngår også den delen av distansen som ble kjørt i utlandet. Norske lastebilers transportarbeid utgjorde totalt 20,6 milliarder tonnkilometer i 2008. Av dette var 16,7 milliarder kjøring mellom to steder i Norge, og 3,9 milliarder var mellom Norge og utlandet. Det vil si at de utenlandske bilene gjorde om lag 24 prosent av det totale transportarbeidet med lastebil til, fra og i Norge i 2008.

Mest transport med svenske biler

Svenske lastebiler sto for 1,8 milliarder tonnkilometer på sine norgesturer i 2008, mens de danske bilene besørget 1,2 milliarder. Tyske og polske biler fulgte deretter, begge med 0,8 milliarder tonnkilometer. I 2008 fraktet svenske biler 3,7 millioner tonn gods til, fra eller i Norge, mens danske biler tok seg av 1,7 millioner tonn gods her.

Mer tredjelandskjøring

De utenlandske bilene transporterer mer gods fra hjemlandet sitt til Norge enn de har med seg tilbake igjen. I 2008 ble halvparten av alt godset disse bilene fraktet, transportert fra bilenes hjemland til Norge, mens bare en fjerdedel ble transportert fra Norge tilbake til bilenes hjemland. De siste årene har det blitt vanligere at transportørene enten påtar seg transportoppdrag innenfor et fremmed land, såkalt kabotasjekjøring, eller at de transporterer gods fra ett fremmed land til et annet, såkalt tredjelandskjøring. I 2008 var vel 17 prosent av godset som de utenlandske bilene fraktet til eller fra Norge, transportert i tredjelandskjøring, mot 6,2 prosent i år 2000. Andelen kabotasjekjøring i Norge økte fra 2,5 prosent i år 2000 til 6 prosent i 2008.

Totalt ble 488 000 tonn gods transportert i kabotasje av utenlandske biler i Norge i 2008. Det er 0,2 prosent av alt gods som ble fraktet med norske og utenlandske biler i Norge det året. Kabotasjetransport er regulert av internasjonalt regelverk. I utgangspunktet er slik transport forbudt, men for transportører fra EU/EØS-landene er det anledning til å frakte gods innenlands i korte perioder om gangen. Norske lastebiler fraktet 264 000 tonn gods i kabotasjekjøring utenlands i 2008.

Danskene størst på kabotasje

I 2008 var det danske lastebiler som hadde mest kabotasjekjøring i Norge. De fraktet 228 000 tonn gods fra ett sted i Norge til et annet. Dette utgjør snaut 14 prosent av alt godset danske biler transporterte i forbindelse med sine norgesturer i 2008.

Tyske biler hadde mest tredjelandskjøring. 385 000 tonn gods ble kjørt mellom Norge og et annet land enn Tyskland av disse bilene. Derimot fraktet de tyske bilene mindre gods direkte mellom Tyskland og Norge enn mellom Norge og et annet land. Nesten 53 prosent av alt godset de tyske bilene transporterte i Norge, var tredjelandskjøring, og 7,7 prosent var kabotasjekjøring.

Tabeller