Medietillsynet

Halden Arbeiderblad til A-pressen

Pressemelding   •   sep 30, 2010 10:46 CEST

Medietilsynet griper ikke inn mot A-pressens oppkjøp i Halden Arbeiderblad.


Medietilsynet har kommet til en endelig konklusjon om at vilkårene for å gjøre inngrep etter medieeierskapsloven, ikke er oppfylt. Dette medfører at Medietilsynet ikke griper inn mot A-pressens erverv i Halden Arbeiderblad.


Høringen avsluttet

Medietilsynet har foretatt en bred vurdering av A-pressens erverv i Halden Arbeiderblad i lys av medieeierskapslovens formål. Etter en foreløpig vurdering konkluderte tilsynet i sitt høringsnotat med at ervervet medfører at A-pressen får en betydelig eierstilling i medieregion Østvika, men at eierstillingen ikke vil være i strid med lovens formål.

Medietilsynets høring av A-pressens kjøp av aksjer i Halden Arbeiderblad ble avsluttet i midten av september. Av det som framkommer i høringsinstansenes uttalelser er det ingenting som tilsier at Medietilsynet bør endre sine vurderinger slik de framkommer i høringsnotatet.


To høringsuttalelser

Tilsynet mottok to høringsuttalelser innen svarfristen; fra Konkurransetilsynet og A-pressen. Konkurransetilsynet opplyser at ervervet er behandlet etter konkurranselovens regler om kontroll med foretakssammenslutninger, og at Konkurransetilsynet ikke har grepet inn mot ervervet. For øvrig har ikke Konkurransetilsynet merknader til Medietilsynets høring.

I sin høringsuttalelse slutter A-pressen seg til Medietilsynets foreløpige konklusjon. A-pressens uttalelse omhandler for øvrig ulike aspekter ved medieeierskapsloven, med særlig henblikk på reglene om regionale eierskapsbegrensninger, som A-pressen mener kan gi seg utslag som fremstår som tilfeldige og til dels i strid med de hensyn loven skal ivareta.

Kontakt
Marita Bergtun
Telefon: (+47) 69 30 12 55
Epost: marita.bergtun(a)medietilsynet.no
Gudbrand Guthus
Telefon: (+47) 69 30 12 50
Epost: gudbrand.guthus(a)medietilsynet.no