Mattilsynet gammel

Har evaluert ordningen med interaktive kart for å bekjempe spredning av fiskesykdommene ILA og PD

Pressemelding   •   feb 28, 2011 09:14 CET

I samarbeid med Veterinærinstituttet iverksatte Mattilsynet i 2009 ordningen der utbrudd av visse sykdommer på akvakulturdyr ble synliggjort i dynamiske kart. Ordningen er nå evaluert og visse justeringer er gjort. Merk at svarfrist for anlegget er gjort kortere.

Ved påvist sykdom i et akvakulturanlegg eller ved mistanke om slik sykdom vil det være av stor betydning for å minske faren for videre spredning av sykdommen, at kontakt med det aktuelle anlegg unngås i størst mulig grad. For å sikre god informasjon til aktører som har behov for å opptre mest mulig aktsomt, er kart som er oppdatert i forhold til utbrudd av sykdom og kvalifisert mistanke om smitte eller sykdom, gjort tilgjengelig på Veterinærinstituttets hjemmesider siden 2009.

Publisering av anlegg i kartene skjer etter at Mattilsynet har konkludert med at det er påvist sykdom eller kvalifisert mistanke (det vil si mistanke som kvalifiserer til offentlige tiltak) om sykdom i et anlegg. Ordningen er iverksatt for fiskesykdommene infeksiøs lakseanemi (ILA) og pankreassykdom (PD).

Ordningen som har fungert siden første halvår av 2009 er nå evaluert fra myndighetenes side. Evalueringen har resultert i et ønske om at tiden fra det er konkludert med kvalifisert mistanke eller påvisning til publisering i kartløsning skjer, kortes ned.

Endret responstid for tilbakemelding av feil
Rutinene for publisering i kartet er gjengitt i en instruks til tilsynet. Det er gjort justeringer til instruksen med det formål å sikre en mer effektiv løsning. Det følger av Matloven § 27 annet ledd at Mattilsynet kan gi relevant informasjon til allmennheten når fiskehelsehensyn taler for det. Virksomheten kan ikke nekte publisering dersom det er konkludert med kvalifisert mistanke eller påvisning av sykdom i sitt anlegg, men gis anledning til å rette opp eventuelle feil. Akvakulturanlegget skal derfor i tråd med instruksen gis informasjon om sykdommen og at det vil bli synliggjort i kartløsningen. Instruksen har så langt angitt en fem dagers frist for tilbakemelding fra anlegget. Den endring som er gjort til ordningen av særlig betydning for akvakulturnæringen, er følgende: responstiden et anlegg gis for å gi tilbakemelding på eventuelle feil er satt til to – 2 – virkedager.

Kartene fungerer som følger:
Akvakulturanlegg med påvist smitte i anlegget markeres med farge som angir at det er påvist smitte av den aktuelle sykdom i anlegget. Anlegg med kvalifisert mistanke vil tilsvarende som for anlegg med påvist smitte, synliggjøres i kartløsningen i ulik detaljeringsgrad og i sjøkart. Dersom mistanken avkreftes fjernes markeringen fra kartet. Går mistanke over til å bli påvisning, endres fargekoden til den som gjelder for påvist aktuell sykdom. En hver form for mistanke (for eksempel en positiv PCR-test) vil ikke kvalifisere for publisering i kartløsningen. I forhold til hver sykdom der anlegg blir gjenstand for publisering, må det angis hva vi legger i mistanke som gir grunn for offentlige tiltak (kvalifisert mistanke). Hva som anses som mistanke som gir grunnlag for offentlige tiltak for PD er angitt i vedlegg I til PD-forskriften (FOR-2007-11-20-1315 om sone for å hindre smitte og bekjempe pankreassjukdom hos akvakulturdyr). For ILA er hva som anses som mistanke som gir grunnlag for offentlige tiltak angitt i pkt 3.1. i vedlegg II del I til ”Bekjempelsesplan for kontroll med utbrudd av infeksiøs lakseanemi (ILA) i Norge”, og skal legges til grunn for beslutning fra Mattilsynet om publisering.

Markering angir kartreferanse, lokalitetsnummer, dato for påvisning/mistanke, aktuelt distriktskontor i Mattilsynet samt utstrekning av en eventuell sone opprettet rundt anlegget.

Anleggets markering i kartet vil bli tatt bort når smittefaren er over.

Det tas sikte på at også påvisning og kvalifisert mistanke om andre alvorlige sykdommer hos akvatiske dyr skal kunne publiseres tilsvarende. Orienteringsbrev, med mulighet for å inngi kommentarer, vil bli sendt ut til næringens organisasjoner i forkant av en slik utviding av ordningen.

Samtlige akvakulturanlegg i sjø som produserer laksefisk vil bli underlagt publiseringsordningen.

Kontaktpersoner i Mattilsynet
Helga Vik, seniorrådgiver, seksjon for fisk og sjømat - hovedkontoret, tlf. 55 21 57 36.
Martin Binde, seniorrådgiver, seksjon for fisk og sjømat - hovedkontoret, tlf. 55 21 57 24.