Statens landbruksforvaltning, SLF

Hemsedal og Nord-Odal først med skjerpet boplikt

Pressemelding   •   feb 02, 2010 15:50 CET

Statens landbruksforvaltning har i dag fastsatt nye forskrifter om nedsatt konsesjonsgrense (nullgrense) for Nord-Odal og Hemsedal kommuner. I begge kommunene blir nå slektskapsunntaket i konsesjonsloven satt ut av kraft. Det betyr at den som overtar en boligeiendom fra nær slekt nå må søke konsesjon dersom eiendommen ikke skal brukes som helårsbolig, enten av eieren selv eller andre.

Hvis du søker konsesjon for å slippe boplikt, vil kommunen vurdere om det er grunnlag for å bruke eiendommen som fritidsbolig.

Vesentlige endringer i loven fra 2009
Konsesjonsloven ble endret 1.7.2009 og kommunene fikk da mulighet til å søke om å sette konsesjonsfriheten ut av kraft for ubebygd tomt og for nær slekt. Hemsedal og Nord-Odal er de to første kommunene som har benyttet seg av dette.

Boplikten i områder med nedsatt konsesjonsgrense er upersonlig. Det vil si at den kan oppfylles enten ved at eieren bor på eiendommen selv eller at man leier ut til andre fastboende.

Konsekvenser for Nord-Odal og Hemsedal
I Nord-Odal kommune er nå konsesjonsfriheten satt ut av kraft for bebygd eiendom som er eller har vært i bruk som helårsbolig.

I Hemsedal kommune er konsesjonsfriheten satt ut av kraft for tre typer eiendommer. I tillegg til eiendommer som er eller har vært i bruk som helårsbolig, omfatter forskriften eiendom med bebyggelse som ikke er tatt i bruk som helårsbolig i regulerte boligområder og ubebygde tomter i regulerte boligområder.

I begge kommuner gjelder de nye reglene også for nære slektninger.

Dersom du eller andre skal bruke eiendommen som helårsbolig, skal du bruke rødt egenerklæringsskjema (SLF-356). Også dersom eiendommen ikke er konsesjonspliktig etter forskriften, skal dette skjemaet brukes.

Kommunene kan gi nærmere veiledning om enkeltsaker.

Forskrift Nord-Odal kommune
Forskrift Hemsedal kommune

Forskriftene vil du også finne i vår kommuneoversikt om kort tid.

Du kan lese mer om konsesjon på SLFs temaside om konsesjon.