KLP

Historisk investeringsavtale mellom KLP og det statlige utviklingsfondet Norfund

Pressemelding   •   aug 22, 2012 11:59 CEST

KLP og Norfund har signert en avtale om saminvesteringer på til sammen 1 milliard kroner i prosjekter i utviklingsland som skal bidra til en bærekraftig utvikling. Dette er første gang en institusjonell investor som KLP inngår denne type samarbeid.

Norfund og KLP har avtalefestet å investere 500 millioner kroner hver over en femårsperiode i prosjekter innen fornybar energi (sol, vind og vann) og finans. Investeringene vil baseres på kommersielle risiko- og avkastningsvurderinger. Samtidig vil det bli stilt strenge krav til miljømessige og sosiale forhold.

De siste tiårene har asiatiske utviklingsland toppet vekststatistikkene, og analyser viser at frem mot 2015 vil de fleste av verdens raskest voksende økonomier være afrikanske. Diversifisering inn i nye markeder er derfor interessant fra en langsiktig investors perspektiv.  Med denne avtalen spiller KLP en banebrytende rolle som den første institusjonelle investoren i Norge som åpner opp for denne type investeringer.

«Norfund er glade for at KLP med denne avtalen viser vei for andre investorer og investerer et betydelig beløp i viktige sektorer for økonomisk utvikling i fattige land. Investeringene vil både ha gode avkastningsmuligheter og gi store utviklingseffekter», sier Kjell Roland, administrerende direktør i Norfund.

«KLP har lenge hatt en strategi for ansvarlige investeringer. Investeringer for bærekraftig utvikling er et nytt og spennende kapittel i denne historien. Disse markedene har gode forutsetninger for å gi oss god avkastning, samtidig som investeringene bidrar til en bærekraftig utvikling i de landene hvor investeringene blir foretatt», sier Sverre Thornes, konsernsjef i KLP.

«Norfund er en naturlig partner med bred erfaring og gode resultater å vise til. Samtidig deler vi syn på viktigheten av god selskapsstyring», sier Thornes.

Avtalen mellom KLP og Norfund vil bygge på den kompetansen Norfund har opparbeidet seg gjennom femten år med prosjekter i verdens fattigste land. Fornybar energi og finanssektoren er Norfunds største strategiske satsingsområder.  Tilgang på energi og et fungerende bank- og finanssystem er avgjørende infrastruktur for utvikling. Upålitelig strømforsyning og dårlig tilgang på kapital blir ofte angitt som de viktigste hindrene for små og mellomstore bedrifter i utviklingsland.

Avtalen mellom KLP og Norfund er et konkret eksempel på hvordan statlig kapital kan bidra katalytisk for å få med private investorer og næringslivsaktører i det viktige arbeidet for økt produksjon av fornybar energi. «Med denne avtalen viser KLP vei for andre private aktører, og vi håper dette er starten på en rekke norske investorer som ønsker å bli med oss inn i nye markeder som sårt trenger kapital og bærekraftige investeringer for å skape økonomisk vekst,» sier Roland.

Om KLP:

KLP er Norges største livsforsikringsselskap. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter både i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte. KLP-konsernet har en forvaltningskapital på 313 milliarder kroner.

Om Norfund:

Norfund - Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland – ble opprettet av Stortinget i 1997. Norfund har til formål å medvirke med egenkapital og annen risikokapital, samt yte lån og stille garantier for utvikling av bærekraftig næringsvirksomhet i utviklingsland. Hensikten er å etablere levedyktig, lønnsom virksomhet som ellers ikke ville blitt igangsatt på grunn av høy risiko.

Gjennom investeringer i lønnsomme bedrifter og overføring av kunnskap og teknologi, bidrar Norfund til økonomisk utvikling og fattigdomsreduksjon i fattige land. Norfund investerer alltid sammen med partnere, norske eller utenlandske. Norfund er et særlovsselskap eid av staten ved Utenriksdepartementet, og Utviklingsministeren er konstitusjonelt ansvarlig statsråd.

Geografisk er Norfunds hovedsatsningsområder det sørlige og østlige Afrika, og fondet har kontorer i Johannesburg og Nairobi. I løpet av 2012 vil det også etableres et kontor i Maputo. I tillegg investerer Norfund i enkelte land i Sørøst-Asia og Mellom-Amerika, og har regionskontor i Bangkok og San José.

Norfunds var ved årsslutt 2011 investert i 99 prosjekter. Den totale investeringsporteføljen var på 7,6 milliarder, hvorav 3,6 milliarder var investert i fornybar energi. Gjennomsnittlig årlig avkastning siden oppstart er 10 prosent.

Kontaktpersoner:

Norfund:
Petter Bjønnstu, mobil 99 49 94 77, e-post petter.bjonnstu@norfund.no

KLP:
Sverre Thornes, konsernsjef, mobil 97 74 40 07
Jeanett Bergan, leder for ansvarlige investeringer, mobil 92 03 85 89, e-post jeb@klp.no

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er Norges største livsforsikringsselskap. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter både i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte. KLP-konsernet har en forvaltningskapital på 313 milliarder kroner.