Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Historisk undersøkelse om barn i barnevernet

Pressemelding   •   mar 07, 2011 09:38 CET

Den første brukerundersøkelsen blant barn og unge over ni år i statlige og private barneverntiltak er nå gjennomført. Resultatene er viktige for det videre arbeidet med å heve kvaliteten i barnevernet.

- Vi må spørre barna for å bli bedre. Hvordan barna opplever tilbudet sitt er avgjørende for oss å vite for å gi best mulig hjelp. Undersøkelsen er viktig for alle som jobber i barnevernet og for oss som politikere sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Tora Aasland.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Bufdir, har gjennomført den første brukerundersøkelsen blant barn og unge over ni år i statlige og private barneverntiltak. Aldri før har så mange barn og unge evaluert tilbudet sitt. 815 barn og unge har besvart undersøkelsen. Målgruppen for undersøkelsen var barn og unge i statlige og private barneverninstitusjoner, i statlige fosterhjem, barn og unge i MST (Multisystemisk terapi, foreldrestøttende tiltak).

Resultatene viser at barn og unge opplever at de voksne hjelper dem og ønsker at de skal ha det bra. Brukerundersøkelsen peker også på konkrete forbedringsområder. Dette gjelder barnas opplevelse av trygghet der de bor, barnas opplevelse av å bli hørt og informert, det kommunale barnevernets oppfølging av barna og Bufetats oppfølging av barnas skolegang.

- Våre tjenester skal være trygge og sikre, derfor må vi finne ut hvorfor så mange av de som bor i institusjon svarer at de ikke føler seg trygge eller har det bra. Det er også alvorlig at en del av barna rapporterer at de ikke går på skolen, sier direktør Mari Trommald i Bufdir. - Disse temaene blir sentrale når vi skal følge opp resultatene.

- Dette er viktige tilbakemeldinger fra barna. Derfor jobber vi nå med å utvikle en brukerstrategi som skal sikre barna medvirkning og innsyn i deres sak. Brukerundersøkelsen vil få konsekvenser for arbeidet vårt både på kort og lang sikt. Først skal funnene i rapporten diskuteres med barna i alle institusjoner og det skal lages konkrete planer for hvordan de enkelte områder følges opp lokalt. I tillegg må vi arbeide mer langsiktig med kvalitet i våre tiltak. Dette arbeidet er i gang, sier hun.

- Dette handler også om hvordan vi forholder oss til barna, hvordan vi møter dem, og hvordan vi jobber for å bygge gode relasjoner til det enkelte barn. Barn og unge skal delta aktivt i forbedringsarbeidet, resultatene skal diskuteres med barna og de skal bli hørt, sier Trommald. - Bufdir har laget en skoleveileder som skal følges opp i alle regioner og alle institusjoner. Vi ser fram til neste års brukerundersøkelse fordi den blir viktig for å utvikle og forbedre kvaliteten i tjenestene vi leverer.

Brukerundersøkelse blant barn i statlige og private barnevenstiltak

Fakta om brukerundersøkelsen
Undersøkelsen er gjennomført av Rambøll Management Consulting på oppdrag fra Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet i tidsrommet 28. september – 22. november 2010. Barn og unge i statlige fosterhjem og institusjoner har vært med og utviklet spørsmål i undersøkelsen. Forskningsleder Sissel Seim ved HiO, og førsteamanuensis Tor Slettebø ved Diakonhjemmet Høgskole har bistått med kvalitetssikring av spørreskjema og rapport. Undersøkelsen er godkjent av Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste og NSD. Det er innhentet aktivt samtykke fra foreldre og foresatte til barn under 15 år.