Mattilsynet gammel

Høring - forslag til endring av forskrift om plantehelse

Pressemelding   •   okt 27, 2010 08:51 CEST

På vegne av Landbruks- og matdepartementet sender Mattilsynet med dette utkast til forskrift om endring av forskrift om plantehelse på høring. Forslaget innebærer bl.a. enkelte endringer i kravene til bruk av sunnhets- og reeksportsertifikat ved eksport av planter og plantedeler til Norge.

For varer som ikke importeres direkte fra opprinnelseslandet, men via et såkalt reeksportland, foreslås det nå at sunnhetssertifikat i stedet for reeksportsertifikat kan benyttes i flere tilfeller enn tidligere ved forsendelse fra reeksport-/avsenderlandet. Endringene som foreslås innebærer en tilpasning til retningslinjer i FAOs internasjonale standarder for plantesanitære tiltak (ISPM-standardene). Forskriftsutkastet omfatter videre forslag om at jordbærsvartråte (Colletotrichum acutatum) fjernes fra listen over karanteneskadegjørere. Høringsbrevet utdyper disse, og visse andre endringsforslag, nærmere.

Høringsinstanser som ikke har tilgang til dokumentene elektronisk, kan ta kontakt med Mattilsynet for oversendelse av dokumentene i papirkopi.

Melding om høringen sendes til et utvalg organisasjoner, interessegrupper og virksomheter som forskriftene skal gjelde eller gjelder for, eller hvis interesser særlig berøres (se høringsliste). Enhver annen som ønsker å sende sine tilbakemeldinger, har imidlertid anledning til det, selv om de ikke har mottatt slik særskilt melding.

Høringssvar
Høringssvarene, merket med saksnummer 2010/100642, sendes til:

Mattilsynet, Hovedkontoret, Felles postmottak,
Postboks 383,
2381 Brumunddal

eller som e-post til postmottak@mattilsynet.no, innen 23. desember 2010.

Utkastet til endringsforskrift, høringsbrev, høringsliste og relevante ISPM-standarder kan lastes ned under.

Høringsuttalelsene vil bli publisert her på mattilsynet.no.

Kontaktpersoner i Mattilsynet
Hilde Paulsen, seniorrådgiver, seksjon for planter, økologi og GM - hovedkontoret, tlf. 64 94 43 46.
Torstein Skjolden, seniorrådgiver, seksjon for planter, økologi og GM - hovedkontoret, tlf. 64 94 43 32.

Last ned: