Fiskeridirektoratet

Høring: Samfiskeordning for kystfartøy

Pressemelding   •   feb 21, 2010 22:35 CET

Fiskeridirektoratet har nå gitt sitt høringssvar til forslaget om å etablere en samfiskeordning for kystfartøy med hjemmelslengde under 11 meter i fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62°N.

1. Innledning
Vi viser til høringsbrev av 12. februar 2010 om en ordning med «samfiske» i fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62°N for fartøy i lukket gruppe med hjemmelslengde under 11 meter.

Det er ønskelig at fartøyene skal kunne komme i gang med ordningen uten å avvente behandling av søknad og svar fra Fiskeridirektoratet. Ordningen skal basere seg på meldeplikt, og kriteriene for å delta vil være strengt definerte. Det er foreslått følgende vilkår for å delta:

- Fartøyene må ha adgang til å delta i fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62°N i 2010.

- Ordningen kan inngås mellom to fartøy som begge må ha hjemmelslengde under 11 meter.

- Fartøyene må være skriftlig påmeldt til Fiskeridirektoratet før fisket tar til.

- Fartøyene må ha ulike eiere.

- Begge fartøyeiere må stå om bord under fiske og underskrive sluttseddel/landingsseddel.

- Fartøyene må ha levert et bestemt minimumskvantum av torsk i 2008 og 2009.

- Fartøy som driver samfiske med et annet fartøy kan ikke samtidig delta i samme eller annet fiskeri.

- Hvert fartøy kan bare delta i ett samfiskelag i 2010.

- Fartøy som er solgt for videre drift etter 11. februar 2010 kan ikke drive samfiske.

- Det skal foretas lik kvoteavregning på begge fartøy så lenge samfisket pågår.

For å gjennomføre en slik ordning, er det viktig at vilkår og rutiner er så klare og enkle som mulig, særlig fordi fisket kan starte uten at fiskerimyndighetene på forhånd har undersøkt om vilkårene for å delta i ordningen er oppfylt. Ordningen gjør unntak fra regelen om at hvert fartøy bare kan fiske og lande én kvote og fra forbudet mot å overføre kvote fra ett fartøy til et annet, jf forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62°N i 2010 § 26 og § 27. Fangsten skal inndras dersom det utøves fiske i strid med disse reglene, slik at konsekvensene av å feilaktig legge til grunn at vilkårene for samfiske er oppfylt kan være alvorlige.

2. Melding om samfiske
Vi støtter forslaget om at melding om samfiske må sendes Fiskeridirektoratet. Kravet bør videre være at Fiskeridirektoratet har mottatt påmelding. Det bør dessuten være en tilsvarende meldeplikt når samfisket opphører, slik at det til en hver tid er klart om fisket pågår innenfor samfiskeordningen eller ikke. Listen over fartøy som driver samfiske vil bli gjort tilgjengelig på internett og bli oppdatert fortløpende.

3. Klargjøring av forskriften
I motsetning til hva som gjelder for allerede etablerte samfiskeordninger i pelagiske fiskerier, skal dette være en ordning hvor kun ett av fartøyene i et par driver fiske, mens det andre fartøyet ikke kan delta i samme eller annet fiskeri. Denne begrensningen må fremgå klart av forskriften. Det bør også fremgå klart av forskriften hva ”samfiske” i denne sammenheng innebærer: At hele eller deler av kvoten som er tildelt et fartøy fiskes med et annet fartøy. Selve fordelingen – at kvotebelastningen skal være lik for begge fartøyene – må også fremgå av forskriften.

4. Kvotebelastning
Prinsippet om lik kvotebelastning synes å forutsette at begge fartøyene i et samfiskepar har tilstrekkelig kvote igjen til at en lik kvotebelastning kan gjennomføres. Det oppstår da spørsmål om hvordan man skal håndtere tilfeller der denne forutsetningen ikke (lenger) er oppfylt. En slik situasjon vil kunne oppstå fordi fartøyene som samfisker kan ha ulike kvotestørrelser, eller fartøyene kan ha fisket ulike andeler av kvotene før samfisket tar til. En lik kvotebelastning vil således kunne medføre at det registreres et overfiske av kvoten til det ene fartøyet, som i så fall må inndras. Alternativt kan man akseptere en skjevdeling, slik at det ene fartøyet kvotebelastes for en større andel enn det andre. Det kan imidlertid være vanskelig å foreta en rasjonell avgrensning mellom tilfeller hvor det skal være adgang til å drive samfiske og hvor det aksepteres skjevdeling, og tilfeller hvor det ikke er tillatt å samfiske fordi lik kvotebelastning ikke kan gjennomføres.

Det vil også være en utfordring å tilpasse kvoteregisteret til et system der kvotebelastningen på fartøyene varierer avhengig av forskjellige kvotemessige scenarioer. I praksis nødvendiggjør dette en omprogrammering av systemet som det ikke vil være mulig å gjennomføre for en samfiskeordning som skal iverksettes inneværende sesong. I et slikt system vil enkeltfartøy i kvoteregisteret kunne fremstå som om kvoten er overfisket, selv om den ikke er det fordi deler av fangsten skal belastes et annet fartøy.

Vi tilrår av denne grunn, og ut fra hensynet til forutsigbarhet, å fastsette samfiskeordningen slik at prinsippet om lik kvotebelastning gjennomføres fullt ut. En konsekvens av dette vil være at et overfiske på et av fartøyene som følge av samfiske vil føre til inndragning. Samfisket må med andre ord opphøre når ett av fartøyene ikke har mer kvote igjen.

5. Eierskap
Det foreslås at ordningen med samfiske kun skal kunne inngås med fartøy som har ulike eiere, og at begge eierne må stå om bord under fiske og underskrive landings-/sluttseddel. Med eier menes den som direkte eller indirekte gjennom foretak har hatt mer enn 50 % av eierandelene i et fiskefartøy registrert i merkeregisteret siden 12. februar 2010.

I stor grad vil det være slik at fartøy med hjemmelslengde under 11 meter eies av enkeltmanns­foretak, slik at det ikke vil være vanskelig å identifisere eieren. Det er imidlertid flere selskaper hvor det ikke fins noen som direkte eller indirekte har mer enn 50 % av eierandelene. Vi har ikke undersøkt hvor mange selskaper av denne typen som eventuelt eier flere fartøy i målgruppen for samfiskeordningen, men eierdefinisjonen må utvides dersom slike fartøy skal være forhindret fra å samfiske med hverandre.

Når det gjelder kravet om å stå om bord under fisket og signering av seddel, legger vi til grunn at dette kravet vil være oppfylt dersom det gjøres av en av deleierne.

6. Krav om tidligere fangst
Det er foreslått krav til tidligere fiske for å unngå aktivisering av fartøy som ellers ikke vil fiske tildelte kvoter. Fartøyene må således ha hatt adgang til å delta i fisket både i 2008 og i 2009, og må dessuten ha levert et bestemt minimumskvantum hvert av årene.

Forslaget er utformet slik at aktivitetskravet er knyttet til fartøyet. Vi legger således til grunn at det ikke er krav om at aktiviteten er utøvet under nåværende eierskap. På den annen side vil dette kunne utelukke eiere som har utøvet aktivitet på det foreslåtte nivå med andre fartøy enn det som eies i dag, typisk fordi fartøyet er skiftet ut.

7. Utelukkelse av fartøy solgt for videre drift
For å unngå omgåelser av forbudet mot å drive samfiske med to fartøy som har samme eier, foreslås det å unnta fartøy som er solgt for videre drift etter 11. februar 2010 fra ordningen. En slik regel åpner for usikkerhet med hensyn til fastlegging av tidspunktet for den diskvalifiserende handlingen (salget). Vi foreslår i stedet at regelen knyttes til fartøy som er solgt for videre drift og der Fiskeridirektoratet har mottatt søknad om ervervstillatelse for fartøyet etter 11. februar 2010.

8. Reguleringsmessige konsekvenser
Det pågår for tiden et meget godt torskefiske, også i den minste kystflåten. Per uke 5 har fartøy med hjemmelslengde under 11 meter fisket i overkant av 3 000 tonn torsk, mot ca 2 300 tonn på samme tidspunkt i fjor. Kvotene til fartøy i denne gruppen er overregulert med 45 %, og en samfiskeordning vil sannsynligvis øke kvoteutnyttelsen. Fiskeridirektoratet vil derfor se hen til forventet effekt av en samfiskeordning gjennom sesongen ved vurderinger av refordelinger og eventuelle fiskestopp.

Vi forutsetter ellers at departementet vil være i en dialog med Fiskeridirektoratet og salgslagene med henblikk på å avklare praktiske løsninger for kvoteavregninger for de aktuelle fartøyene