Mattilsynet gammel

Høring - Utkast til ny forskrift om hold av pelsdyr

Pressemelding   •   feb 22, 2010 22:04 CET

Mattilsynet har lagt ut til høring utkast til ny forskift om hold av pelsdyr. Høringsfristen er 22. mai 2010.

Forskriftsutkastet er utarbeidet av Mattilsynet på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet som en oppfølging av Stortingsmelding 12 (2002-2003) Om dyrehold og dyrevelferd. Stortingsmeldingen etterlyser en vesentlig bedring av velferden for pelsdyr. I oppdraget har departementet også gjort det klart at det nye regelverket må være basert på at pelsdyrnæringen er en distriktsnæring som det er ønskelig å beholde.

Rapporten ”Risikovurdering vedrørende velferd hos dyr holdt for pelsproduksjon” av juni 2008 fra Vitenskapskomiteen for mattrygghet er det viktigste grunnlaget for de foreslåtte velferdsforbedrende bestemmelsene. Mattilsynet har også benyttet en bredt sammensatt referansegruppe og vurdert nytte- og kostnadsvirkninger av de nye tiltakene for de aktuelle aktørene.

De viktigste tekniske dyrevelferdsforbedrende tiltak er krav om fleksible oppstallingssystemer, frostfritt og automatisk drikkevannsanlegg, utvidet minsteareal til rev, skjerpede krav til beriking av miljøet, liggehylle til mink og helårig skjul til rev. De viktigste driftsmessige tiltak er krav om: kompetanse, mulighet til ønsket sosial kontakt mellom dyr, at det bare skal brukes tillitsfulle og ikke aggressive dyr i avlen, at handtering fortrinnsvis skal foregå for hånd, og at opphold i fôring for slanking av avlsdyr ikke er tillatt. Det foreslås også strengere krav om tilsyn og stell og om behandling av syke og skadde dyr.

De foreslåtte bestemmelsene forventes å gi en betydelig forbedring av velferden for pelsdyr sammenlignet med dagens forskrift.

Mattilsynet mener at de forventede økonomiske konsekvenser av forslaget til ny forskrift er innenfor det næringen kan bære.

Høringssvar må være Mattilsynet i hende innen 22.05.2010

Høringsvarene sendes til
Mattilsynet, Hovedkontoret
Felles postmottak
Postboks 383
2381 Brumunddal

eller

på e-post til følgende adresse: postmottak@mattilsynet.no

Høringssvar merkes med saksnummer 2007/52402.

Utkast til ny forskrift om hold av pelsdyr, høringsbrevet samt liste over høringsinstanser, kan lastes ned nedenfor.

Følgende tilleggsdokumenter kan også lastes ned: Konsekvensutredning, VKM hovedrapport, VKM underrapport 1, VKM underrapport 2, VKM presisering.

Kontaktperson i Mattilsynet
Kathrine A. Ryeng, seniorrådgiver, seksjon for dyrevelferd og fiskehelse, tlf. 23 21 67 79.

Last ned: