Mattilsynet gammel

Høringer 2010 Høring - Ny forskrift om kvalitet for fiskerivarer

Pressemelding   •   jan 21, 2010 09:21 CET

Mattilsynet gjennomfører nå høring av utkast til ny forskrift om kvalitet for fiskerivarer. Høringsfristen er satt til 20. april 2010.

Fiskeri- og kystdepartementet har nylig fastsatt en forskrift om merkekrav for fiskeprodukter. Fordi denne forskriften regulerer sider ved fiskekvalitet er det ønskelig at FOR 1996-06-14 nr 667: Kvalitetsforskrift for fisk og fiskevarer (fiskekvalitetsforskriften) slås sammen med FOR-2009-07-01 nr 967: Forskrift om merkekrav for fiskeprodukter i en ny felles forskrift. Det fremlagte forslag til ny forskrift om kvalitet for fiskerivarer tar høyde for dette, og rent praktisk er eksisterende tekst i FOR-2009-07-01 nr 967: Forskrift om merkekrav for fiskeprodukter innarbeidet fullt og helt i nytt forslag til forskrift om kvalitet for fiskerivarer.

De viktigste konsekvenser av ny forskrift om kvalitet for fiskerivarer er en generell reduksjon og forenkling av kvalitetsregelverket, at alle bestemmelser som alene kan begrunnes med hygienehensyn er tatt ut og at hele kjeden fra fjord til bord er omfattet, også omsetning til forbruker. Samtidig oppnår man en betydelig forenkling ved å samle de to forskriftene i en fremtidig forskrift om kvalitet for fiskerivarer. Forskrift om merkekrav for fiskeprodukter har tidligere vært på høring og er allerede fastsatt, og den delen av forslaget til ny forskrift om kvalitet for fiskerivarer er således ikke gjenstand for høring nå.

Høringssvarene sendes til:
Mattilsynet, Hovedkontoret
Felles postmottak
Postboks 383
2381 Brumunddal

eller e-post, postmottak@mattilsynet.no

Vi ber om eventuelle høringssvar innen 20. april 2010.

Høringsbrevet, forslaget til ny forskrift om kvalitet for fiskerivarer, vedlegg II i forskriften og høringslisten kan lastes ned nedenfor.

Kontaktperson i Mattilsynet
Bjarne Bjørshol, seniorrådgiver, seksjon for mattrygghet
Tlf. 23 21 66 65

Last ned: