Finansdepartementet Norge

Høringsnotat om skattefri omorganisering

Pressemelding   •   jan 19, 2010 09:14 CET

Finansdepartementet har i dag sendt ut et høringsnotat om utvidelse av området for lovfestet skattefri omorganisering mv.

I høringsnotatet foreslås det en rekke endringer knyttet til skattereglene ved omorganisering av selskaper og næringsvirksomhet. Begrunnelsen for forslagene er flere. For det første er det ønskelig med tilpasning av skattereglene til selskapsreglene om fusjon og fisjon over landegrensene, for europeisk selskap (SE-selskap) og europeisk samvirkeforetak (SCE-foretak). For det andre er det et mål å redusere antallet individuelle søknader om skattefritak ved omorganiseringer. Det bør i større grad legges til rette for at slike skattefrie omorganiseringer skal kunne gjennomføres uten søknadsbehandling. Videre er det behov for å presisere innholdet av fritakshjemmelen i skatteloven § 11-22 og den lovfestede lojalitetsbestemmelsen i skatteloven § 14-90. De foreslåtte endringene i høringsnotatet vil også gjøre regelverket for skattefri omorganisering av selskaper mv. mer tilgjengelig for skattyterne.

Det foreslås at kravet til selskapsrettslig og regnskapsrettslig gjennomføring som vilkår for skattefri fusjon og fisjon oppheves. Dette vil gjøre det enklere å praktisere regelverket. Det vil imidlertid fortsatt være krav til hvilke former for fusjon og fisjon som kan tillates gjennomført skattefritt.

Det foreslås skatteregler for den skattemessige behandling av fusjons- og fisjonsfordringer ved fusjoner og fisjoner der aksjonærene i det overdragende selskap ikke mottar vederlagsaksjer i det overtakende selskap, men i dette selskapets morselskap (trekantfusjoner og -fisjoner).

Det foreslås at anvendelsesområdet for skattefri omdanning etter skatteloven utvides til å gjelde omdanning til aksjeselskap/allmennaksjeselskap for statsforetak, interkommunalt selskap, samvirkeforetak og selskap med begrenset ansvar (BA). I sammenheng med dette, vurderes det enkelte endringer i skattelovforskriften § 11-20.

Etter skatteloven § 11-1 annet ledd, kommer bestemmelsene om skattefri fusjon og fisjon bare til anvendelse når alle selskapene som deltar i fusjonen eller fisjonen er hjemmehørende i Norge. For å oppnå skattefrihet ved tilfeller av grenseoverskridende omorganiseringer må det i dag søkes om skattefritak etter skatteloven § 11-22. Aksjeloven og allmennaksjeloven gir nå adgang til å gjennomføre fusjon og fisjon over landegrensene innenfor EØS. Det foreslås at det også åpnes for at slike grenseoverskridende fusjoner og fisjoner, på nærmere bestemte vilkår, kan gjennomføres uten umiddelbar skattemessig virkning for selskapene og deres deltakere.

Det foreslås videre, for tilfeller som omfatter selskaper hjemmehørende utenfor EØS, at et norsk aksjeselskap eller allmennaksjeselskap skal kunne gjennomføre en fusjonslignende transaksjon, uten at det medfører beskatning av selskapene og aksjonærene. Forutsetningen er at transaksjonen skjer etter de prinsipper og vilkår som gjelder for skattefrie fusjoner etter gjeldende rett. Det åpnes således for at det kan gjennomføres aksjebytte og konserndannelse over landegrensene med selskaper hjemmehørende utenfor EØS, men likevel ikke såkalt filialisering. Det vil ikke være anledning til å gjennomføre skattefri omorganisering mellom selskaper hjemmehørende i Norge og selskaper hjemmehørende i lavskatteland utenfor EØS.

Det blir også foreslått skattefrihet ved fusjon og fisjon i utlandet av selskaper med norske aksjonærer. Likeledes foreslås det at fusjon eller fisjon av utenlandske selskaper med filial i Norge skal kunne gjennomføres uten at virksomheten i filialen anses realisert.
.
Det foreslås at skatteloven § 11-21 og de utfyllende bestemmelsene i skattelovforskriften § 11-21 (skattefri overføring av eiendeler mellom selskaper), på visse vilkår, utvides til også å omfatte omdanning av et norsk selskaps filial i utlandet til aksjeselskap i samme stat, men ikke i tilfeller hvor filialen ligger i et lavskatteland utenfor EØS.

Det foreslås utvidelse av anvendelsesområdet for skattelovforskriften § 11-21, slik at bestemmelsen også kommer til anvendelse for overføringer av eiendeler mv. mellom utenlandske selskaper som driver virksomhet i Norge gjennom filial her, når selskapene er hjemmehørende i en stat som Norge har skatteavtale med.

Stiftelse av et SE-selskap eller et SCE-foretak ved fusjon mellom et allmennaksjeselskap/samvirkeforetak hjemmehørende i Norge og ett eller flere tilsvarende selskap/foretak hjemmehørende i annen EØS-stat bør etter departementets mening kunne gjennomføres etter de samme prinsipper og vilkår som er foreslått ved alminnelige, grenseoverskridende fusjoner. Det foreslås at bestemmelsene i skatteloven kapittel 11 skal gjelde tilsvarende så langt de passer ved flytting av SE-selskap og SCE-foretaks hovedkontor og forretningskontor til en annen EØS-stat.

På bakgrunn av at det fortsatt kan være tilfeller som ikke er regulert av generelle fritaksregler, og der skattereglene dermed vil kunne hindre omorganiseringer som er bedrifts- og samfunnsøkonomisk hensiktsmessige, legges det opp til at gjeldende fritaksordning etter skatteloven § 11-22 videreføres, men at kravene til skattefritak skal innskjerpes i forhold til gjeldende praksis.

Det er en risiko for at reglene om skattefri omorganisering utnyttes i transaksjoner som ikke har som hovedformål å gi virksomheten optimale organisatoriske rammer, men hvor hovedformålet er å overføre skatteposisjoner mellom skattytere. I slike tilfelle bidrar ikke transaksjonen til å oppfylle formålet bak reglene om skattefri omorganisering. Etter gjeldende rett gjelder en egen avskjæringsbestemmelse for fusjon og fisjon mv., jf. skatteloven § 14-90. Anvendelsesområdet for bestemmelsen foreslås utvidet slik at den gjelder ved alle typer omorganiseringer, ikke bare fusjon og fisjon.

Høringsfristen er satt til 1. juni 2010.