Justis- og politidepartementet

Hurtigbehandling og intensivert returarbeid – Dublin-saker fra Hellas

Pressemelding   •   okt 20, 2010 11:31 CEST

Justisdepartementet har instruert Utlendingsdirektoratet (UDI) om å prioritere behandlingen av asylsakene til personer som tidligere ville blitt returnert til Hellas etter Dublin-forordningen. Politiets utlendingsenhet (PU) skal instrueres om å intensivere retur til hjemlandet etter endelig avslag.

Den Europeiske Menneskerettighetsdomstol (EMD) har anmodet om stans i retur av asylsøkere til Hellas i medhold av Dublin-forordningen. På bakgrunn av domstolens anmodning stanset UNE slike returer mandag 12. oktober.

Justisdepartementet har nå instruert UDI om inntil videre å realitetsbehandle saker der Hellas er ansvarlig Dublin-land. Direktoratet skal prioritere de sakene hvor det erfaringsmessig er høy avslagsprosent. De aktuelle sakene skal også prioriteres av Utlendingsnemnda (UNE). PU skal intensivere arbeidet med retur til hjemlandet for de som får endelig avslag.

- De som ikke tilfredsstiller kravene for opphold skal returnere raskt til hjemlandet. Regjeringen jobber fortsatt for en nedgang i antallet asylsøkere uten beskyttelsesbehov. I dette arbeidet er rask saksbehandling og intensivert returarbeid viktig, sier justisminister Knut Storberget.

G1-21/2010 Instruks om realitetsbehandling og prioritering av asylsaker der Hellas er ansvarlig Dublin-land