Forum for offentlige anskaffelser

Ikke ulovlig direktekjøp selv om ikke alle CPV-kodene er med

Pressemelding   •   mai 09, 2014 20:09 CEST

I noen tilfeller kan det være tilstrekkelig å vise til en mer generell CPV-kode. At oppdragsgiveren da ikke har med den spesifikke CPV-koden for alle tjenestene, er ikke det samme som om kjøp av disse ikke er kunngjort. Dette slo KOFA fast i en klagesak der det var påstand om ulovlig direkteanskaffelse fordi ikke alle CPV-kodene var nevnt i konkurransegrunnlaget. Klagenemnda avviste således påstanden fra klageren. 
Helse Nord RHF kunngjorde i juni for snart to år siden en åpen anbudskonkurranse for å inngå rammeavtaler om kjøp av konsulentoppdrag og konsulentbistand. Anskaffelsens verdi ble i kunngjøringen anslått til 20 mill.

Kontraktstildelingen ble påklaget til KOFA (sak 2013/136). Klageren mente at den CPV-koden som var angitt i konkurransegrunnlaget, bare dekket et fåtall av de etterspurte tjenestene, og at det måtte likestilles med at oppdragsgiveren her hadde unnlatt å kunngjøre oppdraget i sin helhet. 
Valg av CPV-kode

Klagenemnda viser til forskriften og peker på at hensikten med CPV-koden er å sikre at potensielle tilbydere gis tilstrekkelig anledning til å konkurrere om aktuelle kontrakter. En oppdragsgiver bør derfor velge den koden som best svarer til den ytelsen som skal kjøpes inn. Oppdragsgiveren kan ikke velge en CPV-kode som bare omfatter deler av oppdraget, heter det.

Helseforetaket har forklart at de aktuelle rammeavtalene utelukkende gjelder bedriftsrådgivning på utvalgte fagområder, og at avtalene for eksempel ikke er ment å omfatte verken bygg- og anleggsarbeider, tekniske IKT-tjenester, arkitekttjenester eller rådgivende ingeniørtjenester. Med unntak av fagområdet for eiendomsrådgivning, drift, kjøp og salg av eiendom, som oppdragsgiveren avlyste på grunn av manglende konkurranse, synes konsulenttjenestene slik de er beskrevet og belyst i klagebehandlingen å falle inn under den benyttede CPV-koden. Nemnda har ikke tilstrekkelig faktisk grunnlag for å konstatere om også andre CPV-koder skulle vært angitt. 

Les mer... http://foa.no/blog/files/4e75bb736bba6d85979c74782073256d-518.html#.U20Zq1741NE