Finansdepartementet Norge

IMF med ny vurdering av norsk økonomi

Pressemelding   •   nov 18, 2010 09:08 CET

En delegasjon fra IMF har overlevert en vurdering av norsk økonomi og økonomisk politikk.  - Rapporten slår  fast at Norge har klart seg bra gjennom finanskrisen og framholder at Regjeringens tiltak i den økonomiske politikken har bidratt til å styrke oppgangen vi nå ser i norsk økonomi, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Delegasjonen fra Det internasjonale valutafondet IMF anslår at veksten vil fortsette, og at fortsatt lav rente og økt tiltro til økonomien vil bidra til økende etterspørsel fra privat sektor. De peker imidlertid på at utviklingen i norsk økonomi også er avhengig av utviklingen internasjonalt, og at denne fortsatt er usikker.

IMF-delegasjonen er positiv til den varslede innretningen av finanspolitikken for 2011. Under forutsetning av at den økonomiske veksten tar seg ytterligere opp bør man etter delegasjonens syn bringe bruken av oljepenger moderat under 4-prosentsbanen på mellomlang sikt.

Delegasjonen er videre positiv til pensjonsreformen, men understreker at også andre trygdeordninger må tilpasses slik at reformen kan virke etter hensikten. Særlig viktig er det å redusere sykefraværet og veksten i antall uføretrygdede.

IMF-delegasjonen mener også at en over tid bør utvikle rammeverket for makrotilsyn og overvåking av systemrisiko med sikte på å redusere sykliske svingninger i kredittmarkedet. Delegasjonen slutter seg til Finanstilsynets innføring av retningslinjer for forsvarlig boligfinansiering, og peker på at Finanstilsynet også framover bør stimulere til at finansinstitusjonene styrker sin soliditet og styring med likviditet.

IMF-delegasjonens vurdering er basert på en mindre omfattende gjennomgang enn de såkalte Artikkel IV konsultasjoner, som gjennomføres hvert annet år. Den forrige Artikkel IV konsultasjonen for Norge ble gjennomført i januar 2010.

Les vurderingen her