Utlendingsnemnda

Ingen fast grense for oppholdstillatelse

Pressemelding   •   jun 17, 2013 09:57 CEST

Når Utlendingsnemnda (UNE) nå oppsummerer sin praksis ett år etter stortingsmeldingen «Barn på flukt», finner de ingen fast grense for når barns tilknytning til Norge utløser oppholdstillatelse. Men i saker der oppholdstiden er mer enn 4 ½ år, inklusive minst ett år på skole, konkluderes det oftest med at hensynet til barna isolert sett taler for att det gis en tillatelse. 

Barns tilknytning til Norge vurderes individuelt, og om oppholdstillatelse gis i det konkrete tilfelle beror videre på en avveining mot innvandringsregulerende hensyn. I tillegg er det en politisk bestemt hovedregel at oppgitt identitet må være dokumentert eller sannsynliggjort før tillatelse gis. Få av de familiene som omfattes av UNEs oppsummering, har dokumentert sin identitet, selv om et mindretall har identitet som anses «sannsynliggjort».

Med den nevnte avgrensning i cirka oppholdstid og skolegang har UNE siden stortingsmeldingen ble fremlagt vurdert på nytt sakene til 73 barnefamilier. Disse omfatter 314 personer fordelt på 135 voksne og 179 barn. Resultatene viser at 37 av familiene nå er gitt oppholdstillatelse i Norge. 7 av disse familiene er gitt flyktningstatus, mens 30 er gitt oppholdstillatelse på humanitært grunnlag under henvisning til blant annet barns tilknytning. De 30 familiene omfatter 117 personer, fordelt på 51 voksne og 66 barn.

Blant avgjørelser for familier med barn med fra om lag 4 ½ års oppholdstid og 1 år på skole, har andelen omgjøringer det siste året vært på cirka 50 prosent, inkludert familier med beskyttelsestillatelser. Hvis de familiene som fikk flyktningstatus holdes utenfor, var andelen omgjøringer cirka 45 prosent.

UNE har anvendt stortingsmeldingen som en supplerende veileder til lov, forskrift, forarbeider og andre rettskilder, og blant annet forholdt seg til meldingens distinksjon mellom tungtveiende og mindre tungtveiende innvandringsregulerende hensyn.

Avgjørelsene viser, med få unntak, at mindre tungtveiende innvandringsregulerende hensyn ikke alene er nok til å fastholde tidligere avslag når barnefamilier med barn i skolealder har hatt en oppholdstid på om lag 4 ½ år eller mer. For yngre barn og barn med kortere oppholdstid enn dette, har stortingsmeldingen ikke hatt noen betydning, for vurderingen er fortsatt at disse ikke har tilstrekkelig tilknytning til at det blir utslagsgivende.

Kontaktpersoner i UNE: 
Direktør Ingunn-Sofie Aursnes, tlf. 9572 7305
Informasjonssjef Bjørn Lyster, tlf. 415 70 246