Mattilsynet gammel

Ingen funn i oppdrettsfôr

Pressemelding   •   nov 18, 2010 17:12 CET

Overvåking av uønskede stoffer i fôr til oppdrettsfisk i 2008 og 2009 viser at tilstanden generelt er god. Det ble ikke funnet overskridelser av gjeldende grenseverdier der slike eksisterer, med noen få unntak, blant annet for arsen.

I overvåkningen blir innholdet i fôr av forbudte fôrmidler, tilsetningsstoff, utvalgte bakterier, soppgifter, utvalgte legemidler, plantevernmidler, dioksin, PCB og ulike metall kartlagt.

Totalt ble det i 2008 tatt ut og analysert 359 prøver av fôr eller fôrråstoff. Alle prøvene er ikke analysert for alle stoff, men det er store forskjeller i hvor mange av prøvene som er analysert for de ulike fremmedstoffene.

På grunn av kutt i budsjett ble antall prøver redusert til 25 i 2009. I stedet ble de relativt få prøvene som ble tatt ut i 2009 analysert på flere parametre.

Resultat
Tall fra 2008 og 2009 viser at det ikke ble funne overskridelser av EU sine øvre grenseverdier der slike eksisterer for organiske miljøgifter inklusive sum dioksin, dioksinlignende PCB og pesticid. Det var fremdeles noen få overskridelser for stoffet arsen. Grenseverdien for arsen i fôr er nå hevet siden forsking viste at det var trygt for både fisk og forbruker. Ut i fra dagens grense på arsen i fôr var det ingen overskridelser av grenseverdien. Det ble også funnet overskridelse på kvikksølv for 2008 på to fôrprøver, men også her har regelverket nå endret seg og det var ingen overskridelser i 2009.

Viktig å dokumentere
Regelverket på fôrområdet skal sikre mattrygghet, dyrehelse, godt miljø og høy kvalitet på produktene og videre også at det skjer redelig handel. Det er virksomhetene som har ansvaret for at regelverket etterleves. Mattilsynet er forpliktet til å utøve tilsyn for å sikre at virksomhetene tar dette ansvaret på alvor. Tilsynet utøves i stor grad i form av revisjon av virksomhetens kvalitetssikringssystem.

Det er av stor betydning å dokumentere innholdet av uønskede stoffer i fiskefôret, og dokumentere at det er innenfor gjeldende grenser der slike fins. Der det ikke foreligger grenseverdier er det viktig å framskaffe kunnskap om ”normalverdier” som kan brukes i framtidige vurderinger av risiko og eventuell fastsettelse av grenseverdi. Kunnskapen om innholdet av uønskede stoffer i fôret er også med på å dokumentere at oppdrettsfisk er trygg mat fordi det er fôret som bidrar med uønskede stoffer som for eksempel miljøgifter til oppdrettsfisk.

Videre er det en kjerneoppgave for Mattilsynet å innhente informasjon for å kunne kjenne til status og utvikling på vårt forvaltningsområde. På fiskefôrområdet er det svært viktig å ha kunnskap om status fordi det på dette området skjer rask utvikling på grunn av stadig økende produksjonsvolum, høye krav til lønnsomhet samtidig som det er kamp om begrensede ressurser i form av råstoff til fôr.

Tidligere var alle Mattilsynets oppgaver innefor fôrområdet (tilsyn, dokumentasjon og kunnskap om status) dekket av overvåkingsprogrammet, men fra 2008 ble tilsynet med fôrbransjen skilt fra overvåkingen. Dette har medført at antall prøver og analyser er betydelig redusert og som en overgangsløsning ble resultatene fra overvåkingen for 2008 og 2009 slått sammen i en rapport.

Last ned rapporten under artikkelen.

Kontaktperson i Mattilsynet:
Mette Lorentzen, seniorrådgiver, seksjon for fisk og sjømat
Tlf 55 21 57 27

Last ned: