Klima- og forurensningsdirektoratet

Ingen miljøskader påvist i Norge etter askeskyen

Pressemelding   •   nov 02, 2010 09:10 CET

01.11.10 Undersøkte elver viser ingen tegn til å ha blitt påvirket etter vulkanutbruddet på Eyafjallajökull på Island i vår.

På oppdrag for Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) og Direktoratet for naturforvaltning (DN) har Norsk institutt for vannforskning (NIVA) analysert vannprøver fra utvalgte norske vassdrag knyttet til eventuelle effekter fra vulkanutbruddet på Island i april.

– De vannkjemiske analyseresultatene etter vulkanutbruddet viser at det ikke er mulig å påvise noen endringer i kjemien i elvene som er undersøkt, sier seksjonssjef Anne Sundbye i Klif.

Skadelige gasser

Allerede dagen etter utbruddet var spørsmålene mange om hvordan askeskyen kunne påvirke menneskers helse og naturen generelt.

Vulkanutbruddet på Island medførte at store mengder partikler og gasser – hovedsakelig svoveldioksid (SO2), aske, fluorid og tungmetaller ble tilført atmosfæren. Alle disse komponentene er skadelige for miljøet:

  • SO2 fører til sur nedbør og har negative effekter på fisk og yngel.
  • Aske inneholder ulike partikler, hovedsakelig glass, som kan føre til skader på gjeller hos fisk.
  • Fluorider i store mengder har effekter på planter og beitemarker. Kan føre til skogsdød og sykdom hos dyr (fluorose).
  • Tungmetaller (bly, kadmium og kvikksølv) har ulike miljøskadelige effekter.

Risikoanalyse

Sur nedbør

  • Sur nedbør dannes som følge av utslipp av svoveldioksid (SO2) og nitrogenoksider (NOx).
  • Oksidene reagerer med vanndamp i atmosfæren, og danner svovelsyre (H2SO4) og salpetersyre (HNO3). Dette gjør at regnvannet blir surt, med pH under 5,6.

NIVA utarbeidet en risikoanalyse om forventede skader på ferskvann fra vulkanutbruddet. De økte også antallet prøver i to overvåkingslokaliteter i uka etter vulkanutbruddet: Øygardsbekken i Rogaland og Birkenes i Aust-Agder.

I tillegg ble det lagt ut måleinstrumenter som registerte pH hver time i de samme vassdragene.

– Det har ikke vært mulig å spore vannkjemiske effekter i overvåkningslokalitetene verken rett etter vulkanutbruddet, eller i de påfølgende måneder, sier forskningsleder Brit Lisa Skjelkvåle Monsen i NIVA.

Spørsmål kan rettes til: